Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY - REVIZE 05

Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. 11. 2022.
 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 DesignBeat s.r.o., IČ: 28951301, DIČ: CZ28951301, se sídlem Mojmírovo náměstí 75/2, Královo Pole, 612 00 Brno, zapsaný v obchodním rejstříku pod spis. zn. C 111513 u Krajského soudu v Brně (dále jen „poskytovatel“), poskytuje zákazníkovi (dále jen „zákazník“) na základě smlouvy uzavřené prostředky dálkové či elektronické komunikace (dále jen „smlouva“) níže specifikované služby.

1.2 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy. Tyto obchodní podmínky se stávají pro poskytovatele a zákazníka závaznými vždy ve znění odsouhlaseném zákazníkem v okamžiku uzavření smlouvy. Zákazník, který uzavře příslušnou smlouvu, přijímá bez výhrad veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek.

2. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

2.1 Poskytovatel poskytuje zákazníkovi dle jeho výběru následující služby (dále jen „Služby“):

2.1.1 Desky pro vazbu dokumentů včetně vazby – tímto se rozumí desky pro pevnou, zákazníkem nerozebiratelnou vazbu dokumentů nebo desky tkanicové pro volné listy, které si zákazník může sám kdykoliv rozvázat.

2.1.1.1 Parametry desek a vazby si volí zákazník sám nebo prostřednictvím osobního kontaktu v provozovně poskytovatele (dále jen "provozovna") v elektronickém poptávkovém rozhraní na webové adrese https://www.vazbic.cz.

2.1.1.2 Desky pro pevnou vazbu dokumentů a následnou vazbu zhotovuje poskytovatel do maximálního počtu 285 listů na 80g nebo 100g papíře resp. do 240 listů na 120g papíře.

2.1.1.3 Titulní strana desek je zlacena dle vzoru dodaného zákazníkem v elektronické podobě nebo vytvořeného v provozovně a schváleného zákazníkem a následně uloženého do elektronické podoby.

2.1.1.4 U objednávek obsahujících vzor Mendelovy univerzity v Brně je titulní strana zlacena dle vzorů v elektronickém poptávkovém rozhraní na webové adrese https://www.vazbic.cz a je použit font PEPI.

2.1.1.5 U objednávek obsahujících vzor Vysokého učení technického je titulní strana zlacena dle vzorů v elektronickém poptávkovém rozhraní na webové adrese https://www.vazbic.cz a je použit font VAFLE VUT.

2.1.1.6 U objednávek obsahujících vzor jiný, než Mendelovy univerzity v Brně nebo Vysokého učení technického, je titulní strana zlacena dle vzorů v elektronickém poptávkovém rozhraní na webové adrese https://www.vazbic.cz a interních standardů.

2.1.1.7 Chce-li zákazník použít jiný, specifický font, velikost či rozložení znaků, je povinen přiložit do objednávky instalační soubor s daným fontem a odlišnosti písemně podrobně specifikovat v poznámce v objednávce. V opačném případě bude použit font, velikost či rozložení znaků dle našich interních standardů.

2.1.2 Další typy vazby – tímto se rozumí kroužková vazba, termovazba nebo vazba pomocí nasouvací lišty.

2.1.2.1 Termovazbou se rozumí tepelná vazba dokumentů pomocí termoaktivního lepidla. Ve výsledku přesahuje přední a zadní fólie listy papírů o 1-5 mm z každé strany.

2.1.3 Tisk elektronických souborů – tiskem elektronických souborů se rozumí barevný a černobílý tisk elektronických souborů.

2.1.3.1 Při formátování souboru je nutné, aby zákazník respektoval netisknutelný okraj 4 mm.

2.1.3.2 Poskytovatel vytiskne soubor vždy ve skutečné velikosti 1:1, pokud zákazník nespecifikuje jinak.

2.1.3.3 Poskytovatel doporučuje vložit soubor do objednávky ve formátu PDF, protože při tisku z jiných formátů nelze zaručit 100% tiskový výstup.

2.1.3.4 U objednávek obsahujících požadavek na poskládání výkresů, poskytovatel skládá výkresy na 3 možné formáty - do tkanicových desek (na formát A4 210 x 297 mm) nebo do kapsy na volné listy (na formát "užší" A4 190 x 297 mm) nebo přímo do vazby (pouze výkresy formátu A3 a sklad vypadá tak, že při pohledu shora na otevřenou vazbu je delší strana A3 rozdělena na horní část 190 mm + střední část 105 mm + spodní část 125 mm, přičemž cca 2 cm z této části jsou ve vazbě). Tyto 3 varianty jsou standardem a poskytovatel je použije vždy, pokud zákazník vysloveně nespecifikuje jiný způsob poskládání.

2.2 Volbu služby a její parametry činí zákazník sám nebo prostřednictvím osobního kontaktu v provozovně v elektronickém poptávkovém rozhraní na webové adrese https://www.vazbic.cz.

3. REGISTRACE A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA

3.1 Zákazník, který chce využívat Služeb poskytovatele, se musí zaregistrovat sám nebo prostřednictvím osobního kontaktu v provozovně na webu https://www.vazbic.cz zadáním údajů do registračního formuláře nebo prostřednictvím Facebookového rozhraní. Svou registrací uděluje zákazník provozovateli souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním údajů a to i osobních poskytnutých ze strany zákazníka provozovateli (dále jen „Údaje“). Při nakládání s osobními údaji se poskytovatel řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů upřesňujícím Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále pouze jako "Nařízení GDPR").

3.2 Správcem údajů (dále jen „správce“) na webu https://www.vazbic.cz je Ing. Zbyněk Dufka, jednatel Poskytovatele. Správce určuje, jak budou údaje zpracovávány a za jakým účelem, jak dlouhou dobu a vybírá případné další zpracovatele, kteří mu se zpracováním budou pomáhat. Správce prohlašuje, že jako správce údajů splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

3.2.1 Bude zpracovávat údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

3.2.2 Plní dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování údajů.

3.2.3 Umožní a bude zákazníka podporovat v uplatňování a plnění jeho práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

3.3 Poskytovatel zpracovává údaje pro účely poskytování služeb, zasílání obchodních sdělení se službami souvisejícími a na základě oprávněného zájmu. Údaje zpracovává na dobu neurčitou. Obchodní sdělení může poskytovatel zasílat zákazníkovi na základě oprávněného zájmu a to jen do doby, než zákazník vysloví nesouhlas nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním údajů pro marketingové a obchodní účely. Pouze na základě souhlasu zákazníka může poskytovatel použít fotografie, videa nebo písemné reference zákazníka na svých stránkách, sociálních sítích a jiných sděleních, a to do doby, než zákazník udělený souhlas odvolá.

3.4 Zákazník je oprávněn kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů zasláním e-mailu obsahujícího odvolání souhlasu na e-mailovou adresu info@vazbic.cz. Jestliže zákazník odvolá svůj souhlas se zpracováním údajů, bude jeho registrace zrušena a údaje vymazány z databáze. Svou registrací uděluje zákazník souhlas se zasíláním novinek na emailovou adresu zadanou při registraci nebo v jeho kontaktních údajích. Tento souhlas se zasíláním novinek může zákazník kdykoliv odvolat zasláním e-mailu obsahujícího odvolání souhlasu na e-mailovou adresu info@vazbic.cz.

3.5 Poskytovatel zaznamenává při procházení webu https://www.vazbic.cz zákazníkem zákazníkovu IP adresu, jak dlouho se na stránce zdrží a ze které stránky přichází. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek považuje poskytovatel za svůj oprávněný zájem, neboť díky tomu může zákazníkovi nabídnout lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě souhlasu zákazníka. Web https://www.vazbic.cz lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů a používání cookies může zákazník na svém počítači zakázat.

3.6 Poskytovatel zpracovává údaje automatizovaným i neautomatizovaným způsobem a to v elektronické i tištěné podobě. Poskytovatel chrání údaje zákazníka v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a udržuje veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení údajů, zejména pak:

3.6.1 Zabezpečený přístup do používaného hardware (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem).

3.6.2 Zabezpečený přístup do používaných e-mailových schránek (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem).

3.6.3 Šifrovanou komunikací na webu https://www.vazbic.cz (platný certifikát https).

3.6.4 Pravidelnou aktualizaci software.

3.7 Poskytovatel je oprávněn údaje poskytnout třetím osobám z důvodu zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které poskytovatel nedokáže zajistit vlastními silami. Dále využívá služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit lépe než poskytovatel a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé platforem Google, Facebook a Instagram. Údaje, které poskytovatel zpracovává, může zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací či se podílejí na chodu podnikání poskytovatele. Jiným subjektům je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností. Spolupracovníci a zpracovatelé, kteří budou zpracovávat údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích a bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s poskytovatelem. Bez souhlasu zákazníka nebudou údaje vydány žádné jiné třetí straně. Poskytovatel zpracovává data výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

3.8 V souvislosti s ochranou osobních údajů plynou zákazníkovi tato práva:

3.8.1 Právo na informace. Toto právo je plněno touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

3.8.2 Právo na přístup. Toto právo umožňuje zákazníkovi kdykoliv vyzvat poskytovatele, aby ve lhůtě 7 dní doložil, jaké údaje zákazníka zpracovává a proč.

3.8.3 Právo na doplnění a změnu údajů. Toto právo může zákazník využít, pokud shledá své údaje neaktuální nebo neúplné.

3.8.4 Právo na omezení zpracování. Toto právo může zákazník využít, pokud se domnívá, že poskytovatel zpracovává nepřesné údaje nebo že provádí zpracování nezákonně, ale zákazník nechce všechny údaje smazat nebo pokud zákazník vznesl námitku proti zpracování. Zákazník může omezit rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

3.8.5 Právo na přenositelnost. Toto právo umožňuje zákazníkovi vzít své údaje a přenést je k někomu jinému. V tomto případě bude poskytovatel postupovat podobně jako při využití práva na přístup.

3.8.6 Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo umožňuje zákazníkovi, aby poskytoval vymazal veškeré jeho údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění tohoto práva si poskytovatel vymezuje lhůtu 21 dní. V některých případech je poskytovatel vázán zákonnou povinností po lhůtu stanovenou zákonem. V takových případech poskytovatel smaže údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

3.9 Pokud zákazník nabyde dojmu, že poskytovatel nezachází s údaji v souladu se zákonem, má právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Poskytovatel preferuje, aby zákazník nejprve o tomto podezření informoval poskytovatele, aby s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

4. OKAMŽIK UZAVŘENÍ SMLOUVY

4.1 Smlouva mezi poskytovatelem a zákazníkem může být uzavřena prostřednictvím dálkové elektronické komunikace přes elektronické objednávkové prostředí na webu https://www.vazbic.cz následujícím způsobem:

4.1.1 Zaregistrovaný zákazník zadá sám nebo prostřednictvím osobního kontaktu v provozovně do elektronického objednávkového prostředí objednávku, ve které zvolí službu a její parametry. Před odesláním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Potvrzením objednávky zákazník souhlasí s obchodními podmínkami poskytovatele a objednávka bude v elektronické formě zaslána poskytovateli.

4.1.2 Smlouva mezi zákazníkem a poskytovatelem se uzavírá okamžikem, kdy dojde k potvrzení objednávky zákazníkem a její následné kontrole ze strany poskytovatele. Záznam o kontrole objednávky poskytovatelem je evidován v informačním systému poskytovatele a je pro zákazníka dostupný u dané objednávky po přihlášení k osobnímu profilu zákazníka na stránkách https://www.vazbic.cz. O kontrole objednávky poskytovatelem je zákazník také informován e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zákazníka. Kontrolou objednávky se rozumí, že poskytovatel řádně překontroloval parametry objednávky zákazníka a zároveň odeslal informace o tom, že objednávka zákazníka neobsahuje chyby, které by bránily zpracování objednávky, dále je zkontrolovaná a bude zpracována.

4.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo objednávku zákazníka odmítnout. Pro službu Desky pro vazbu dokumentů včetně vazby platí, že pokud nedojde k zaplacení objednávky zákazníkem do 14 dní ode dne odeslání objednávky zákazníka poskytovateli, poskytovatel objednávku zákazníka odmítnul.

4.3 Smlouva uzavřená mezi zákazníkem a poskytovatelem bude uložena u podnikatele. Zákazník nemá k této uložené smlouvě přístup.

4.4 Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

5. CENA ZA SLUŽBY

5.1 Cena za služby je uvedena v ceníku, který je dostupný na webové adrese https://www.vazbic.cz.

5.1.1 Zákazník si cenu za objednávané služby dokáže dle ceníku spočítat sám.

5.1.2 Celková cena v rámci jednotlivých položek jedné objednávky je zaokrouhlena na celé koruny nahoru.

5.1.3 Minimální hodnota objednávky je 10 Kč. V případě součtu jednotlivých položek objednávky nižšího než 10 Kč, je doúčtován manipulační poplatek do celkové výše 10 Kč.

5.2 Cena je splatná následujícím způsobem:

5.2.1 Desky pro vazbu dokumentů včetně vazby – okamžikem uzavření smlouvy a předem před započetím s poskytováním služeb.

5.2.2 Další typy vazby - okamžikem uzavření smlouvy.

5.2.3 Tisk elektronických souborů - okamžikem uzavření smlouvy.

5.3 Zákazník může cenu za poskytnutí Služeb uhradit následujícím způsobem:

5.3.1 V hotovosti v provozovně.

5.3.2 Bezhotovostně prostřednictvím online platebních metod.

5.4 Pokud zákazník neuhradí cenu za poskytnutí služeb v termínu platném dle ceníku, bude cena změněna na aktuální cenový tarif dle ceníku.

6. SOUČINNOST

6.1 Pokud se zákazník a poskytovatel nedohodnou jinak, je zákazník před započetím poskytování služeb ze strany poskytovatele povinen předat poskytovateli v elektronické podobě prostřednictvím dálkové elektronické komunikace přes elektronické objednávkové prostředí na webu https://www.vazbic.cz všechny nezbytné podklady, informace a materiály potřebné k poskytování služeb, pokud tak zákazník neučiní ani do 14 dní ode dne uzavření smlouvy, smlouva uplynutím této čtrnáctidenní lhůty zaniká.

6.2 Dále je zákazník i během poskytování služeb povinen řádně spolupracovat s poskytovatelem a na svůj náklad poskytovateli řádně a včas dodávat všechny podklady a informace potřebné k řádnému poskytování služeb dle smlouvy.

7. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

7.1 Na základě smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a zákazníkem se poskytovatel zavazuje provést pro zákazníka Služby sjednané ve smlouvě za podmínek a s parametry sjednanými ve smlouvě.

7.2 Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, pak poskytovatel poskytne zákazníkovi sjednané služby v kvalitě v místě a čase obvyklém.

8. PŘEDÁNÍ VÝSLEDKŮ SLUŽEB

8.1 Poskytovatel se zavazuje po provedení sjednaných služeb předat zákazníkovi výsledek provedených služeb způsobem, jež si zákazník zadá sám nebo prostřednictvím osobního kontaktu v provozovně do elektronického objednávkového prostředí v objednávce.

8.1.1 Předání v provozovně - Výsledek provedených služeb se zavazuje poskytovatel předat zákazníkovi za osobní účasti zákazníka ve fyzické podobě v provozovně sjednané ve smlouvě, přičemž okamžikem předání je fyzické převzetí výsledků provedených služeb zákazníkem.

8.1.1.1 Předání výsledků poskytnutí služeb tímto způsobem poskytuje poskytovatel zákazníkovi bezplatně.

8.1.2 Doručení na výdejní místo Zásilkovny nebo vlastní adresu - Výsledek provedených služeb se zavazuje poskytovatel odeslat na výdejní místo Zásilkovny nebo vlastní adresu podle toho, který způsob dodání si zákazník zadá do elektronického objednávkového prostředí v objednávce.

8.1.2.1 Poskytovatel výsledek provedených služeb řádně zabalí a odešle (dále jen „zásilka“) nejpozději do 24 hodin od zákazníkem zvoleného termínu vyhotovení objednávky v elektronickém objednávkovém prostředí a zároveň od následného zaplacení zákazníkem.

8.1.2.2 K ceně za služby je připočítána částka za balení a doručení, která je uvedena v ceníku dostupném na webové adrese https://www.vazbic.cz. Tato částka je platná pro zásilky o maximální hmotnosti 5 kg a maximálním rozměru jedné strany zásilky 70 cm. Pro zásilky nad 5 kg nebo nad 70 cm je k částce doúčtován poplatek 50 Kč. Zásilky nad 10 kg je poskytovatel oprávněn rozdělit do více zásilek tak, aby každá z nich nepřesahovala hmostnost 10 kg a k částce je doúčtován poplatek 50 Kč za každou jednotlivou zásilku nad 5 kg.

8.1.2.3 Chce-li zákazník výsledek provedených služeb z více objednávek odeslat v rámci jedné zásilky, je povinen tento požadavek písemně specifikovat v poznámce v elektronickém objednávkovém prostředí v objednávkách.

8.1.2.4 Okamžikem odeslání zásilky poskytovatelem se rozumí fyzické předání zásilky na podací místo Zásilkovny.

8.1.2.5 Zásilka je dodána zákazníkovi dle dodacích podmínek Zásilkovny. Poskytovatel výslovně uvádí, že nenese žádnou odpovědnost za prodlení s doručením zásilky způsobené jakoukoliv třetí stranou.

8.1.2.6 Zákazník je povinen převzít zásilku při dodání. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než si zákazník zadal v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zásilky, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.1.2.7 Zákazník je povinen zkontrolovat neporušenost obalu při převzetí zásilky. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zásilky, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav výsledku provedených služeb, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

8.2 V případě, že se zákazník a poskytovatel dohodnou na jiném způsobu předání, mohou být dodatečně účtovány náklady na tento jiný způsob předání (dodání).

8.3 Nebezpečí škody na výsledku poskytnutí Služeb přechází na zákazníka okamžikem předání výsledku poskytnutí Služeb. Pokud se dostane zákazník do prodlení s převzetím výsledku poskytnutí služeb (neodebere výsledek poskytnutých služeb řádně a včas), pak na něj přechází nebezpečí škody na výsledku poskytnutí služeb ke dni vzniku prodlení s převzetím výsledku poskytnutí služeb.

8.4 Strany se dohodly, že částečné předání výsledku poskytnutí služeb je možné. Poskytovatel je oprávněn též dodat výsledek poskytnutých služeb předčasně.

8.5 V případě, že zákazník nepřevezme výsledek služeb do jednoho kalendářního roku od zákazníkem zvoleného termínu vyhotovení objednávky v elektronickém objednávkovém prostředí, je poskytovatel oprávněn výsledek služeb zlikvidovat.

9. ZÁRUKA A VADY SLUŽEB

9.1 Při převzetí výsledku poskytnutí Služeb od poskytovatele je zákazník povinen pečlivě s veškerou možnou péčí prohlédnout a zkontrolovat výsledek poskytnutí Služeb, a to následovně:

9.1.1 Výsledek desek pro vazbu dokumentů včetně vazby je zákazník povinen zkontrolovat při předání. Vady výsledku desek pro vazbu dokumentů včetně vazby je zákazník povinen oznámit poskytovateli ihned při předání výsledku desek pro vazbu dokumentů včetně vazby, v opačném případě se výsledek desek pro vazbu dokumentů včetně vazby považuje za bezvadný, přičemž nevytkne-li zákazník vady výsledku desek pro vazbu dokumentů včetně vazby ihned při předání, zanikají veškeré nároky zákazníka z vad výsledku desek pro vazbu dokumentů včetně vazby.

9.1.2 Výsledek dalšího typu vazby je zákazník povinen zkontrolovat při předání. Vady výsledku dalšího typu vazby je zákazník povinen oznámit poskytovateli ihned při předání výsledku dalšího typu vazby, v opačném případě se výsledek dalšího typu vazby považuje za bezvadný, přičemž nevytkne-li zákazník vady výsledku dalšího typu vazby ihned při předání, zanikají veškeré nároky zákazníka z vad výsledku dalšího typu vazby.

9.1.3 Výsledek tisku elektronických souborů je zákazník povinen zkontrolovat při předání. Vady výsledku tisku elektronických souborů, je zákazník povinen oznámit poskytovateli ihned při předání výsledku tisku elektronických souborů, v opačném případě se výsledek tisku elektronických souborů považuje za bezvadný, přičemž nevytkne-li zákazník vady výsledku tisku elektronických souborů ihned při předání, zanikají veškeré nároky zákazníka z vad výsledku tisku elektronických souborů.

9.2 V případě, že zákazník vytkne oprávněně jakoukoliv vadu výsledku poskytnutí Služeb, je poskytovatel oprávněn vytknutou vadu prioritně odstranit opravou nebo úpravou výsledku poskytnutí Služeb. V případě, že odstranění nebo úprava není možná, má zákazník nárok na odstoupení od smlouvy nebo přiměřenou slevu z ceny poskytnutých Služeb.

9.3 Poskytovatel neposkytuje zákazníkovi na Služby záruku ani záruku za jakost.

10. PRÁVO ZÁKAZNÍKA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 Od smlouvy, jejímž předmětem jsou Desky pro vazbu dokumentů včetně vazby, Další typy vazby nebo Tisk elektronických souborů není zákazník oprávněn odstoupit, jelikož při plnění těchto Služeb je výsledek Desek pro vazbu dokumentů včetně vazby, Dalšího typu vazby nebo Tisku elektronických souborů upraven podle přání zákazníka.

11. VYŠŠÍ MOC

11.1 V případě, že v průběhu trvání smlouvy vznikne nezávisle na vůli poskytovatele mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, která dočasně nebo trvale brání poskytovateli ve splnění jeho závazku ze smlouvy, zavazuje se poskytovatel bez zbytečného odkladu informovat o těchto překážkách, jakož i o předpokládané době jejich trvání zákazníka. Nedohodnou-li se zákazník a poskytovatel jinak, je zákazník po doručení výše uvedené informace oprávněn od smlouvy odstoupit.

11.2 Výše uvedenými překážkami se rozumí tzv. okolnosti vyšší moci, tj. zejména stávka, válka, jiné nepokoje podobného charakteru, obchodní, měnová, politická či jiná opatření státu, přírodní pohromy jako např. požár, povodeň, zemětřesení, úder blesku, havárie výrobního zařízení či jeho části a obdobné události vyšší moci, včetně rozhodnutí či pokynu příslušného státního orgánu, které omezí či znemožní plnění smluvních povinností dle smlouvy. V případě, že u poskytovatele nastaly okolnosti vyšší moci, není odpovědný za plnění závazku ze smlouvy ani za vzniklé prodlení, přičemž při trvání nemožnosti plnění poskytovatele z důvodů vyšší moci delším než 5 pracovních dnů, je poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

12. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

12.1 Pokud zákazník nabyde dojmu, že poskytovatel nepostupuje v souladu se zákonem, má jako spotřebitel právo podat stížnost na poskytovatele. Poskytovatel preferuje, aby zákazník nejprve o tomto podezření informoval poskytovatele, aby s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit. Zákazník může podat stížnost u těchto orgánů:

12.1.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

12.1.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

12.1.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

13. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

13.1 Není-li stanoveno jinak, zákazník a poskytovatel vylučují aplikaci následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a poskytovatelem: § 573, § 1740 odst. 3.

OBCHODNÍ PODMÍNKY - REVIZE 04

Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 18. 8. 2020.
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 DesignBeat s.r.o., IČ: 28951301, DIČ: CZ28951301, se sídlem Mojmírovo náměstí 75/2, Královo Pole, 612 00 Brno, zapsaný v obchodním rejstříku pod spis. zn. C 111513 u Krajského soudu v Brně (dále jen „poskytovatel“), poskytuje zákazníkovi (dále jen „zákazník“) na základě smlouvy uzavřené prostředky dálkové či elektronické komunikace (dále jen „smlouva“) níže specifikované služby.

1.2 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy. Tyto obchodní podmínky se stávají pro poskytovatele a zákazníka závaznými vždy ve znění odsouhlaseném zákazníkem v okamžiku uzavření smlouvy. Zákazník, který uzavře příslušnou smlouvu, přijímá bez výhrad veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek.

2. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

2.1 Poskytovatel poskytuje zákazníkovi dle jeho výběru následující služby (dále jen „Služby“):

2.1.1 Desky pro vazbu dokumentů včetně vazby – tímto se rozumí desky pro pevnou, zákazníkem nerozebiratelnou vazbu dokumentů nebo desky tkanicové pro volné listy, které si zákazník může sám kdykoliv rozvázat.

2.1.1.1 Parametry desek a vazby si volí zákazník sám nebo prostřednictvím osobního kontaktu v provozovně poskytovatele (dále jen "provozovna") v elektronickém poptávkovém rozhraní na webové adrese https://www.vazbic.cz.

2.1.1.2 Desky pro pevnou vazbu dokumentů a následnou vazbu zhotovuje poskytovatel do maximálního počtu 285 listů na 80g nebo 100g papíře resp. do 240 listů na 120g papíře.

2.1.1.3 Titulní strana desek je zlacena dle vzoru dodaného zákazníkem v elektronické podobě nebo vytvořeného v provozovně a schváleného zákazníkem a následně uloženého do elektronické podoby.

2.1.1.4 U objednávek obsahujících vzor Mendelovy univerzity v Brně je titulní strana zlacena dle vzorů v elektronickém poptávkovém rozhraní na webové adrese https://www.vazbic.cz a je použit font PEPI.

2.1.1.5 U objednávek obsahujících vzor Vysokého učení technického je titulní strana zlacena dle vzorů v elektronickém poptávkovém rozhraní na webové adrese https://www.vazbic.cz a je použit font VAFLE VUT.

2.1.1.6 U objednávek obsahujících vzor jiný, než Mendelovy univerzity v Brně nebo Vysokého učení technického, je titulní strana zlacena dle vzorů v elektronickém poptávkovém rozhraní na webové adrese https://www.vazbic.cz a interních standardů.

2.1.1.7 Chce-li zákazník použít jiný, specifický font, velikost či rozložení znaků, je nutné přiložit do objednávky instalační soubor s fontem a odlišnosti písemně podrobně specifikovat v poznámce v objednávce.

2.1.2 Další typy vazby – tímto se rozumí kroužková vazba, termovazba nebo vazba pomocí nasouvací lišty.

2.1.2.1 Termovazbou se rozumí tepelná vazba dokumentů pomocí termoaktivního lepidla. Ve výsledku přesahuje přední a zadní fólie listy papírů o 1-5 mm z každé strany.

2.1.3 Tisk elektronických souborů – tiskem elektronických souborů se rozumí barevný a černobílý tisk elektronických souborů.

2.1.3.1 Při formátování souboru je nutné, aby zákazník respektoval netisknutelný okraj 4 mm.

2.1.3.2 Poskytovatel vytiskne soubor vždy ve skutečné velikosti 1:1, pokud zákazník nespecifikuje jinak.

2.1.3.3 Poskytovatel doporučuje vložit soubor do objednávky ve formátu PDF, protože při tisku z jiných formátů nelze zaručit 100% tiskový výstup.

2.1.3.4 U objednávek obsahujících požadavek na poskládání výkresů, poskytovatel skládá výkresy na 3 možné formáty - do tkanicových desek (na formát A4 210 x 297 mm) nebo do kapsy na volné listy (na formát "užší" A4 190 x 297 mm) nebo přímo do vazby (pouze výkresy formátu A3 a sklad vypadá tak, že při pohledu shora na otevřenou vazbu je delší strana A3 rozdělena na horní část 190 mm + střední část 105 mm + spodní část 125 mm, přičemž cca 2 cm z této části jsou ve vazbě). Tyto 3 varianty jsou standardem a poskytovatel je použije vždy, pokud zákazník vysloveně nespecifikuje jiný způsob poskládání.

2.2 Volbu služby a její parametry činí zákazník sám nebo prostřednictvím osobního kontaktu v provozovně v elektronickém poptávkovém rozhraní na webové adrese https://www.vazbic.cz.

3. REGISTRACE A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA

3.1 Zákazník, který chce využívat Služeb poskytovatele, se musí zaregistrovat sám nebo prostřednictvím osobního kontaktu v provozovně na webu https://www.vazbic.cz zadáním údajů do registračního formuláře nebo prostřednictvím Facebookového rozhraní. Svou registrací uděluje zákazník provozovateli souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním údajů a to i osobních poskytnutých ze strany zákazníka provozovateli (dále jen „Údaje“). Při nakládání s osobními údaji se poskytovatel řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů upřesňujícím Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále pouze jako "Nařízení GDPR").

3.2 Správcem údajů (dále jen „správce“) na webu https://www.vazbic.cz je Ing. Zbyněk Dufka, jednatel Poskytovatele. Správce určuje, jak budou údaje zpracovávány a za jakým účelem, jak dlouhou dobu a vybírá případné další zpracovatele, kteří mu se zpracováním budou pomáhat. Správce prohlašuje, že jako správce údajů splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

3.2.1 Bude zpracovávat údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

3.2.2 Plní dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování údajů.

3.2.3 Umožní a bude zákazníka podporovat v uplatňování a plnění jeho práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

3.3 Poskytovatel zpracovává údaje pro účely poskytování služeb, zasílání obchodních sdělení se službami souvisejícími a na základě oprávněného zájmu. Údaje zpracovává na dobu neurčitou. Obchodní sdělení může poskytovatel zasílat zákazníkovi na základě oprávněného zájmu a to jen do doby, než zákazník vysloví nesouhlas nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním údajů pro marketingové a obchodní účely. Pouze na základě souhlasu zákazníka může poskytovatel použít fotografie, videa nebo písemné reference zákazníka na svých stránkách, sociálních sítích a jiných sděleních, a to do doby, než zákazník udělený souhlas odvolá.

3.4 Zákazník je oprávněn kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů zasláním e-mailu obsahujícího odvolání souhlasu na e-mailovou adresu info@vazbic.cz. Jestliže zákazník odvolá svůj souhlas se zpracováním údajů, bude jeho registrace zrušena a údaje vymazány z databáze. Svou registrací uděluje zákazník souhlas se zasíláním novinek na emailovou adresu zadanou při registraci nebo v jeho kontaktních údajích. Tento souhlas se zasíláním novinek může zákazník kdykoliv odvolat zasláním e-mailu obsahujícího odvolání souhlasu na e-mailovou adresu info@vazbic.cz.

3.5 Poskytovatel zaznamenává při procházení webu https://www.vazbic.cz zákazníkem zákazníkovu IP adresu, jak dlouho se na stránce zdrží a ze které stránky přichází. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek považuje poskytovatel za svůj oprávněný zájem, neboť díky tomu může zákazníkovi nabídnout lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě souhlasu zákazníka. Web https://www.vazbic.cz lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů a používání cookies může zákazník na svém počítači zakázat.

3.6 Poskytovatel zpracovává údaje automatizovaným i neautomatizovaným způsobem a to v elektronické i tištěné podobě. Poskytovatel chrání údaje zákazníka v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a udržuje veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení údajů, zejména pak:

3.6.1 Zabezpečený přístup do používaného hardware (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem).

3.6.2 Zabezpečený přístup do používaných e-mailových schránek (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem).

3.6.3 Šifrovanou komunikací na webu https://www.vazbic.cz (platný certifikát https).

3.6.4 Pravidelnou aktualizaci software.

3.7 Poskytovatel je oprávněn údaje poskytnout třetím osobám z důvodu zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které poskytovatel nedokáže zajistit vlastními silami. Dále využívá služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit lépe než poskytovatel a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé platforem Google, Facebook a Instagram. Údaje, které poskytovatel zpracovává, může zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací či se podílejí na chodu podnikání poskytovatele. Jiným subjektům je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností. Spolupracovníci a zpracovatelé, kteří budou zpracovávat údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích a bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s poskytovatelem. Bez souhlasu zákazníka nebudou údaje vydány žádné jiné třetí straně. Poskytovatel zpracovává data výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

3.8 V souvislosti s ochranou osobních údajů plynou zákazníkovi tato práva:

3.8.1 Právo na informace. Toto právo je plněno touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

3.8.2 Právo na přístup. Toto právo umožňuje zákazníkovi kdykoliv vyzvat poskytovatele, aby ve lhůtě 7 dní doložil, jaké údaje zákazníka zpracovává a proč.

3.8.3 Právo na doplnění a změnu údajů. Toto právo může zákazník využít, pokud shledá své údaje neaktuální nebo neúplné.

3.8.4 Právo na omezení zpracování. Toto právo může zákazník využít, pokud se domnívá, že poskytovatel zpracovává nepřesné údaje nebo že provádí zpracování nezákonně, ale zákazník nechce všechny údaje smazat nebo pokud zákazník vznesl námitku proti zpracování. Zákazník může omezit rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

3.8.5 Právo na přenositelnost. Toto právo umožňuje zákazníkovi vzít své údaje a přenést je k někomu jinému. V tomto případě bude poskytovatel postupovat podobně jako při využití práva na přístup.

3.8.6 Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo umožňuje zákazníkovi, aby poskytoval vymazal veškeré jeho údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění tohoto práva si poskytovatel vymezuje lhůtu 21 dní. V některých případech je poskytovatel vázán zákonnou povinností po lhůtu stanovenou zákonem. V takových případech poskytovatel smaže údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

3.9 Pokud zákazník nabyde dojmu, že poskytovatel nezachází s údaji v souladu se zákonem, má právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Poskytovatel preferuje, aby zákazník nejprve o tomto podezření informoval poskytovatele, aby s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

4. OKAMŽIK UZAVŘENÍ SMLOUVY

4.1 Smlouva mezi poskytovatelem a zákazníkem může být uzavřena prostřednictvím dálkové elektronické komunikace přes elektronické objednávkové prostředí na webu https://www.vazbic.cz následujícím způsobem:

4.1.1 Zaregistrovaný zákazník zadá sám nebo prostřednictvím osobního kontaktu v provozovně do elektronického objednávkového prostředí objednávku, ve které zvolí službu a její parametry, před odesláním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Potvrzením objednávky zákazník souhlasí s obchodními podmínkami poskytovatele a objednávka bude v elektronické formě zaslána poskytovateli.

4.1.2 Smlouva mezi zákazníkem a poskytovatelem se uzavírá okamžikem, kdy dojde k potvrzení objednávky zákazníkem a její následné kontrole ze strany poskytovatele. Záznam o kontrole objednávky poskytovatelem je evidován v informačním systému poskytovatele a je pro zákazníka dostupný u dané objednávky po přihlášení k osobnímu profilu zákazníka na stránkách https://www.vazbic.cz. O kontrole objednávky poskytovatelem je zákazník také informován e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zákazníka. Kontrolou objednávky se rozumí, že poskytovatel řádně překontroloval parametry objednávky zákazníka a zároveň odeslal informace o tom, že objednávka zákazníka neobsahuje chyby, je zkontrolovaná a bude zpracována.

4.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo objednávku zákazníka odmítnout. Pro službu Desky pro vazbu dokumentů včetně vazby platí, že pokud nedojde k zaplacení objednávky zákazníkem do 14 dní ode dne odeslání objednávky zákazníka poskytovateli, poskytovatel objednávku zákazníka odmítnul.

4.3 Smlouva uzavřená mezi zákazníkem a poskytovatelem bude uložena u podnikatele. Zákazník nemá k této uložené smlouvě přístup.

4.4 Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

5. CENA ZA SLUŽBY

5.1 Cena za služby je uvedena v ceníku, který je dostupný na webové adrese https://www.vazbic.cz. Zákazník si cenu za objednávané služby dokáže dle ceníku spočítat sám. Celková cena v rámci jedné objednávky je zaokrouhlena na celé koruny nahoru.

5.2 Cena je splatná následujícím způsobem:

5.2.1 Desky pro vazbu dokumentů včetně vazby – okamžikem uzavření smlouvy a předem před započetím s poskytováním služeb.

5.2.2 Další typy vazby - okamžikem uzavření smlouvy.

5.2.3 Tisk elektronických souborů - okamžikem uzavření smlouvy.

5.3 Zákazník může cenu za poskytnutí Služeb uhradit následujícím způsobem:

5.3.1 V hotovosti v provozovně.

5.3.2 Bezhotovostně prostřednictvím online platebních metod.

5.4 Pokud zákazník neuhradí cenu za poskytnutí služeb v termínu platném dle ceníku, bude cena změněna na aktuální cenový tarif dle ceníku.

6. SOUČINNOST

6.1 Pokud se zákazník a poskytovatel nedohodnou jinak, je zákazník před započetím poskytování služeb ze strany poskytovatele povinen předat poskytovateli v elektronické podobě prostřednictvím dálkové elektronické komunikace přes elektronické objednávkové prostředí na webu https://www.vazbic.cz všechny nezbytné podklady, informace a materiály potřebné k poskytování služeb, pokud tak zákazník neučiní ani do 14 dní ode dne uzavření smlouvy, smlouva uplynutím této čtrnáctidenní lhůty zaniká.

6.2 Dále je zákazník i během poskytování služeb povinen řádně spolupracovat s poskytovatelem a na svůj náklad poskytovateli řádně a včas dodávat všechny podklady a informace potřebné k řádnému poskytování služeb dle smlouvy.

7. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

7.1 Na základě smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a zákazníkem se poskytovatel zavazuje provést pro zákazníka Služby sjednané ve smlouvě za podmínek a s parametry sjednanými ve smlouvě.

7.2 Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, pak poskytovatel poskytne zákazníkovi sjednané služby v kvalitě v místě a čase obvyklém.

8. PŘEDÁNÍ VÝSLEDKŮ SLUŽEB

8.1 Poskytovatel se zavazuje po provedení sjednaných služeb předat zákazníkovi výsledek provedených Služeb následujícím způsobem:

8.1.1 Desky pro vazbu dokumentů včetně vazby – výsledek desek pro vazbu dokumentů včetně vazby se zavazuje poskytovatel předat zákazníkovi za osobní účasti zákazníka ve fyzické podobě v provozovně sjednané ve smlouvě, přičemž okamžikem předání je fyzické převzetí výsledků vazby tištěných dokumentů zákazníkem.

8.1.2 Další typy vazby - výsledek dalšího typu vazby se zavazuje poskytovatel předat zákazníkovi za osobní účasti zákazníka ve fyzické podobě v provozovně sjednané ve smlouvě, přičemž okamžikem předání je fyzické převzetí výsledků vazby tištěných dokumentů zákazníkem.

8.1.3 Tisk elektronických souborů – výsledek tisku elektronických souborů se zavazuje poskytovatel předat zákazníkovi za osobní účasti zákazníka ve fyzické podobě v provozovně sjednané ve smlouvě, přičemž okamžikem předání je fyzické převzetí výsledků tisku elektronických dokumentů zákazníkem.

8.2 Předání (dodání) výsledků poskytnutí Služeb způsoby uvedenými v odstavci 8.1. těchto obchodních podmínek poskytuje poskytovatel zákazníkovi bezplatně. V případě, že se zákazník a poskytovatel dohodnou na jiném způsobu předání, mohou být dodatečně účtovány náklady na tento jiný způsob předání (dodání).

8.3 Nebezpečí škody na výsledku poskytnutí Služeb přechází na zákazníka okamžikem předání výsledku poskytnutí Služeb. Pokud se dostane zákazník do prodlení s převzetím výsledku poskytnutí Služeb (neodebere výsledek poskytnutých Služeb řádně a včas), pak na něj přechází nebezpečí škody na výsledku poskytnutí Služeb ke dni vzniku prodlení s převzetím výsledku poskytnutí Služeb.

8.4 Strany se dohodly, že částečné předání výsledku poskytnutí Služeb je možné. Poskytovatel je oprávněn též dodat výsledek poskytnutých Služeb předčasně.

8.5 V případě, že zákazník nepřevezme výsledek Služeb do jednoho kalendářního roku od termínu vyhotovení, je poskytovatel oprávněn výsledek Služeb zlikvidovat.

9. ZÁRUKA A VADY SLUŽEB

9.1 Při převzetí výsledku poskytnutí Služeb od poskytovatele je zákazník povinen pečlivě s veškerou možnou péčí prohlédnout a zkontrolovat výsledek poskytnutí Služeb, a to následovně:

9.1.1 Výsledek desek pro vazbu dokumentů včetně vazby je zákazník povinen zkontrolovat při předání. Vady výsledku desek pro vazbu dokumentů včetně vazby je zákazník povinen oznámit poskytovateli ihned při předání výsledku desek pro vazbu dokumentů včetně vazby, v opačném případě se výsledek desek pro vazbu dokumentů včetně vazby považuje za bezvadný, přičemž nevytkne-li zákazník vady výsledku desek pro vazbu dokumentů včetně vazby ihned při předání, zanikají veškeré nároky zákazníka z vad výsledku desek pro vazbu dokumentů včetně vazby.

9.1.2 Výsledek dalšího typu vazby je zákazník povinen zkontrolovat při předání. Vady výsledku dalšího typu vazby je zákazník povinen oznámit poskytovateli ihned při předání výsledku dalšího typu vazby, v opačném případě se výsledek dalšího typu vazby považuje za bezvadný, přičemž nevytkne-li zákazník vady výsledku dalšího typu vazby ihned při předání, zanikají veškeré nároky zákazníka z vad výsledku dalšího typu vazby.

9.1.3 Výsledek tisku elektronických souborů je zákazník povinen zkontrolovat při předání. Vady výsledku tisku elektronických souborů, je zákazník povinen oznámit poskytovateli ihned při předání výsledku tisku elektronických souborů, v opačném případě se výsledek tisku elektronických souborů považuje za bezvadný, přičemž nevytkne-li zákazník vady výsledku tisku elektronických souborů ihned při předání, zanikají veškeré nároky zákazníka z vad výsledku tisku elektronických souborů.

9.2 V případě, že zákazník vytkne oprávněně jakoukoliv vadu výsledku poskytnutí Služeb, je poskytovatel oprávněn vytknutou vadu prioritně odstranit opravou nebo úpravou výsledku poskytnutí Služeb. V případě, že odstranění nebo úprava není možná, má zákazník nárok na odstoupení od smlouvy nebo přiměřenou slevu z ceny poskytnutých Služeb.

9.3 Poskytovatel neposkytuje zákazníkovi na Služby záruku ani záruku za jakost.

10. PRÁVO ZÁKAZNÍKA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 Od smlouvy, jejímž předmětem jsou Desky pro vazbu dokumentů včetně vazby, Další typy vazby nebo Tisk elektronických souborů není zákazník oprávněn odstoupit, jelikož při plnění těchto Služeb je výsledek Desek pro vazbu dokumentů včetně vazby, Dalšího typu vazby nebo Tisku elektronických souborů upraven podle přání zákazníka.

11. VYŠŠÍ MOC

11.1 V případě, že v průběhu trvání smlouvy vznikne nezávisle na vůli poskytovatele mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, která dočasně nebo trvale brání poskytovateli ve splnění jeho závazku ze smlouvy, zavazuje se poskytovatel bez zbytečného odkladu informovat o těchto překážkách, jakož i o předpokládané době jejich trvání zákazníka. Nedohodnou-li se zákazník a poskytovatel jinak, je zákazník po doručení výše uvedené informace oprávněn od smlouvy odstoupit.

11.2 Výše uvedenými překážkami se rozumí tzv. okolnosti vyšší moci, tj. zejména stávka, válka, jiné nepokoje podobného charakteru, obchodní, měnová, politická či jiná opatření státu, přírodní pohromy jako např. požár, povodeň, zemětřesení, úder blesku, havárie výrobního zařízení či jeho části a obdobné události vyšší moci, včetně rozhodnutí či pokynu příslušného státního orgánu, které omezí či znemožní plnění smluvních povinností dle smlouvy. V případě, že u poskytovatele nastaly okolnosti vyšší moci, není odpovědný za plnění závazku ze smlouvy ani za vzniklé prodlení, přičemž při trvání nemožnosti plnění poskytovatele z důvodů vyšší moci delším než 5 pracovních dnů, je poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

12. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

12.1 Pokud zákazník nabyde dojmu, že poskytovatel nepostupuje v souladu se zákonem, má jako spotřebitel právo podat stížnost na poskytovatele. Poskytovatel preferuje, aby zákazník nejprve o tomto podezření informoval poskytovatele, aby s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit. Zákazník může podat stížnost u těchto orgánů:

12.1.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

12.1.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

12.1.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

13. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

13.1 Není-li stanoveno jinak, zákazník a poskytovatel vylučují aplikaci následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a poskytovatelem: § 573, § 1740 odst. 3.

OBCHODNÍ PODMÍNKY - REVIZE 03

Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 20. 6. 2020 do dne 17. 8. 2020
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 DesignBeat s.r.o., IČ: 28951301, DIČ: CZ28951301, se sídlem Mojmírovo náměstí 75/2, Královo Pole, 612 00 Brno, zapsaný v obchodním rejstříku pod spis. zn. C 111513 u Krajského soudu v Brně (dále jen „poskytovatel“), poskytuje zákazníkovi (dále jen „zákazník“) na základě smlouvy uzavřené prostředky dálkové či elektronické komunikace (dále jen „smlouva“) níže specifikované služby.

1.2 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy. Tyto obchodní podmínky se stávají pro poskytovatele a zákazníka závaznými vždy ve znění odsouhlaseném zákazníkem v okamžiku uzavření smlouvy. Zákazník, který uzavře příslušnou smlouvu, přijímá bez výhrad veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek.

2. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

2.1 Poskytovatel poskytuje zákazníkovi dle jeho výběru následující služby (dále jen „Služby“):

2.1.1 Desky pro vazbu dokumentů včetně vazby – tímto se rozumí desky pro pevnou, zákazníkem nerozebiratelnou vazbu dokumentů nebo desky tkanicové pro volné listy, které si zákazník může sám kdykoliv rozvázat.

2.1.1.1 Parametry desek a vazby si volí zákazník sám nebo prostřednictvím osobního kontaktu v provozovně poskytovatele (dále jen "provozovna") v elektronickém poptávkovém rozhraní na webové adrese https://www.vazbic.cz.

2.1.1.2 Desky pro pevnou vazbu dokumentů a následnou vazbu zhotovuje poskytovatel do maximálního počtu 285 listů na 80g nebo 100g papíře resp. do 240 listů na 120g papíře.

2.1.1.3 Titulní strana desek je zlacena dle vzoru dodaného zákazníkem v elektronické podobě nebo vytvořeného v provozovně a schváleného zákazníkem a následně uloženého do elektronické podoby.

2.1.1.4 U objednávek obsahujících vzor Mendelovy univerzity v Brně je titulní strana zlacena dle vzorů v elektronickém poptávkovém rozhraní na webové adrese https://www.vazbic.cz a je použit font PEPI.

2.1.1.5 U objednávek obsahujících vzor Vysokého učení technického je titulní strana zlacena dle vzorů v elektronickém poptávkovém rozhraní na webové adrese https://www.vazbic.cz a je použit font VAFLE VUT.

2.1.1.6 U objednávek obsahujících vzor jiný, než Mendelovy univerzity v Brně nebo Vysokého učení technického, je titulní strana zlacena dle vzorů v elektronickém poptávkovém rozhraní na webové adrese https://www.vazbic.cz a interních standardů.

2.1.1.7 Chce-li zákazník použít jiný, specifický font, velikost či rozložení znaků, je nutné přiložit do objednávky instalační soubor s fontem a odlišnosti písemně podrobně specifikovat v poznámce v objednávce.

2.1.2 Další typy vazby – tímto se rozumí kroužková vazba, termovazba nebo vazba pomocí nasouvací lišty.

2.1.3 Tisk elektronických souborů – tiskem elektronických souborů se rozumí barevný a černobílý tisk elektronických souborů.

2.1.3.1 Při formátování souboru je nutné, aby zákazník respektoval netisknutelný okraj 4 mm.

2.1.3.2 Poskytovatel vytiskne soubor vždy ve skutečné velikosti 1:1, pokud zákazník nespecifikuje jinak.

2.1.3.3 Poskytovatel doporučuje vložit soubor do objednávky ve formátu PDF, protože při tisku z jiných formátů nelze zaručit 100% tiskový výstup.

2.1.3.4 U objednávek obsahujících požadavek na poskládání výkresů, poskytovatel skládá výkresy na 3 možné formáty - do tkanicových desek (na formát A4 210 x 297 mm) nebo do kapsy na volné listy (na formát "užší" A4 190 x 297 mm) nebo přímo do vazby (pouze výkresy formátu A3 a sklad vypadá tak, že při pohledu shora na otevřenou vazbu je delší strana A3 rozdělena na horní část 190 mm + střední část 105 mm + spodní část 125 mm, přičemž cca 2 cm z této části jsou ve vazbě). Tyto 3 varianty jsou standardem a poskytovatel je použije vždy, pokud zákazník vysloveně nespecifikuje jiný způsob poskládání.

2.2 Volbu služby a její parametry činí zákazník sám nebo prostřednictvím osobního kontaktu v provozovně v elektronickém poptávkovém rozhraní na webové adrese https://www.vazbic.cz.

3. REGISTRACE A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA

3.1 Zákazník, který chce využívat Služeb poskytovatele, se musí zaregistrovat sám nebo prostřednictvím osobního kontaktu v provozovně na webu https://www.vazbic.cz zadáním údajů do registračního formuláře nebo prostřednictvím Facebookového rozhraní. Svou registrací uděluje zákazník provozovateli souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním údajů a to i osobních poskytnutých ze strany zákazníka provozovateli (dále jen „Údaje“). Při nakládání s osobními údaji se poskytovatel řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění i podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

3.2 Správcem údajů (dále jen „správce“) na webu https://www.vazbic.cz je Ing. Zbyněk Dufka, jednatel Poskytovatele. Správce určuje, jak budou údaje zpracovávány a za jakým účelem, jak dlouhou dobu a vybírá případné další zpracovatele, kteří mu se zpracováním budou pomáhat. Správce prohlašuje, že jako správce údajů splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

3.2.1 Bude zpracovávat údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

3.2.2 Plní dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování údajů.

3.2.3 Umožní a bude zákazníka podporovat v uplatňování a plnění jeho práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

3.3 Poskytovatel zpracovává údaje pro účely poskytování služeb, zasílání obchodních sdělení se službami souvisejícími a na základě oprávněného zájmu. Údaje zpracovává na dobu neurčitou. Obchodní sdělení může poskytovatel zasílat zákazníkovi na základě oprávněného zájmu a to jen do doby, než zákazník vysloví nesouhlas nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním údajů pro marketingové a obchodní účely. Pouze na základě souhlasu zákazníka může poskytovatel použít fotografie, videa nebo písemné reference zákazníka na svých stránkách, sociálních sítích a jiných sděleních, a to do doby, než zákazník udělený souhlas odvolá.

3.4 Zákazník je oprávněn kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů zasláním e-mailu obsahujícího odvolání souhlasu na e-mailovou adresu info@vazbic.cz. Jestliže zákazník odvolá svůj souhlas se zpracováním údajů, bude jeho registrace zrušena a údaje vymazány z databáze. Svou registrací uděluje zákazník souhlas se zasíláním novinek na emailovou adresu zadanou při registraci nebo v jeho kontaktních údajích. Tento souhlas se zasíláním novinek může zákazník kdykoliv odvolat zasláním e-mailu obsahujícího odvolání souhlasu na e-mailovou adresu info@vazbic.cz.

3.5 Poskytovatel zaznamenává při procházení webu https://www.vazbic.cz zákazníkem zákazníkovu IP adresu, jak dlouho se na stránce zdrží a ze které stránky přichází. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek považuje poskytovatel za svůj oprávněný zájem, neboť díky tomu může zákazníkovi nabídnout lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě souhlasu zákazníka. Web https://www.vazbic.cz lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů a používání cookies může zákazník na svém počítači zakázat.

3.6 Poskytovatel zpracovává údaje automatizovaným i neautomatizovaným způsobem a to v elektronické i tištěné podobě. Poskytovatel chrání údaje zákazníka v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a udržuje veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení údajů, zejména pak:

3.6.1 Zabezpečený přístup do používaného hardware (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem).

3.6.2 Zabezpečený přístup do používaných e-mailových schránek (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem).

3.6.3 Šifrovanou komunikací na webu https://www.vazbic.cz (platný certifikát https).

3.6.4 Pravidelnou aktualizaci software.

3.7 Poskytovatel je oprávněn údaje poskytnout třetím osobám z důvodu zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které poskytovatel nedokáže zajistit vlastními silami. Dále využívá služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit lépe než poskytovatel a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé platforem Google, Facebook a Instagram. Údaje, které poskytovatel zpracovává, může zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací či se podílejí na chodu podnikání poskytovatele. Jiným subjektům je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností. Spolupracovníci a zpracovatelé, kteří budou zpracovávat údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích a bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s poskytovatelem. Bez souhlasu zákazníka nebudou údaje vydány žádné jiné třetí straně. Poskytovatel zpracovává data výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

3.8 V souvislosti s ochranou osobních údajů plynou zákazníkovi tato práva:

3.8.1 Právo na informace. Toto právo je plněno touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

3.8.2 Právo na přístup. Toto právo umožňuje zákazníkovi kdykoliv vyzvat poskytovatele, aby ve lhůtě 7 dní doložil, jaké údaje zákazníka zpracovává a proč.

3.8.3 Právo na doplnění a změnu údajů. Toto právo může zákazník využít, pokud shledá své údaje neaktuální nebo neúplné.

3.8.4 Právo na omezení zpracování. Toto právo může zákazník využít, pokud se domnívá, že poskytovatel zpracovává nepřesné údaje nebo že provádí zpracování nezákonně, ale zákazník nechce všechny údaje smazat nebo pokud zákazník vznesl námitku proti zpracování. Zákazník může omezit rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

3.8.5 Právo na přenositelnost. Toto právo umožňuje zákazníkovi vzít své údaje a přenést je k někomu jinému. V tomto případě bude poskytovatel postupovat podobně jako při využití práva na přístup.

3.8.6 Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo umožňuje zákazníkovi, aby poskytoval vymazal veškeré jeho údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění tohoto práva si poskytovatel vymezuje lhůtu 21 dní. V některých případech je poskytovatel vázán zákonnou povinností po lhůtu stanovenou zákonem. V takových případech poskytovatel smaže údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

3.9 Pokud zákazník nabyde dojmu, že poskytovatel nezachází s údaji v souladu se zákonem, má právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Poskytovatel preferuje, aby zákazník nejprve o tomto podezření informoval poskytovatele, aby s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

4. OKAMŽIK UZAVŘENÍ SMLOUVY

4.1 Smlouva mezi poskytovatelem a zákazníkem může být uzavřena prostřednictvím dálkové elektronické komunikace přes elektronické objednávkové prostředí na webu https://www.vazbic.cz následujícím způsobem:

4.1.1 Zaregistrovaný zákazník zadá sám nebo prostřednictvím osobního kontaktu v provozovně do elektronického objednávkového prostředí objednávku, ve které zvolí službu a její parametry, před odesláním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Potvrzením objednávky zákazník souhlasí s obchodními podmínkami poskytovatele a objednávka bude v elektronické formě zaslána poskytovateli.

4.1.2 Smlouva mezi zákazníkem a poskytovatelem se uzavírá okamžikem, kdy dojde k potvrzení objednávky zákazníkem a její následné kontrole ze strany poskytovatele. Záznam o kontrole objednávky poskytovatelem je evidován v informačním systému poskytovatele a je pro zákazníka dostupný u dané objednávky po přihlášení k osobnímu profilu zákazníka na stránkách https://www.vazbic.cz. O kontrole objednávky poskytovatelem je zákazník také informován e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zákazníka. Kontrolou objednávky se rozumí, že poskytovatel řádně překontroloval parametry objednávky zákazníka a zároveň odeslal informace o tom, že objednávka zákazníka neobsahuje chyby, je zkontrolovaná a bude zpracována.

4.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo objednávku zákazníka odmítnout. Pro službu Desky pro vazbu dokumentů včetně vazby platí, že pokud nedojde k zaplacení objednávky zákazníkem do 14 dní ode dne odeslání objednávky zákazníka poskytovateli, poskytovatel objednávku zákazníka odmítnul.

4.3 Smlouva uzavřená mezi zákazníkem a poskytovatelem bude uložena u podnikatele. Zákazník nemá k této uložené smlouvě přístup.

4.4 Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

5. CENA ZA SLUŽBY

5.1 Cena za služby je uvedena v ceníku, který je dostupný na webové adrese https://www.vazbic.cz. Zákazník si cenu za objednávané služby dokáže dle ceníku spočítat sám. Celková cena v rámci jedné objednávky je zaokrouhlena na celé koruny nahoru.

5.2 Cena je splatná následujícím způsobem:

5.2.1 Desky pro vazbu dokumentů včetně vazby – okamžikem uzavření smlouvy a předem před započetím s poskytováním služeb.

5.2.2 Další typy vazby - okamžikem uzavření smlouvy.

5.2.3 Tisk elektronických souborů - okamžikem uzavření smlouvy.

5.3 Zákazník může cenu za poskytnutí Služeb uhradit následujícím způsobem:

5.3.1 V hotovosti v provozovně.

5.3.2 Bezhotovostně prostřednictvím online platebních metod.

5.4 Pokud zákazník neuhradí cenu za poskytnutí služeb v termínu platném dle ceníku, bude cena změněna na aktuální cenový tarif dle ceníku.

6. SOUČINNOST

6.1 Pokud se zákazník a poskytovatel nedohodnou jinak, je zákazník před započetím poskytování služeb ze strany poskytovatele povinen předat poskytovateli v elektronické podobě prostřednictvím dálkové elektronické komunikace přes elektronické objednávkové prostředí na webu https://www.vazbic.cz všechny nezbytné podklady, informace a materiály potřebné k poskytování služeb, pokud tak zákazník neučiní ani do 14 dní ode dne uzavření smlouvy, smlouva uplynutím této čtrnáctidenní lhůty zaniká.

6.2 Dále je zákazník i během poskytování služeb povinen řádně spolupracovat s poskytovatelem a na svůj náklad poskytovateli řádně a včas dodávat všechny podklady a informace potřebné k řádnému poskytování služeb dle smlouvy.

7. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

7.1 Na základě smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a zákazníkem se poskytovatel zavazuje provést pro zákazníka Služby sjednané ve smlouvě za podmínek a s parametry sjednanými ve smlouvě.

7.2 Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, pak poskytovatel poskytne zákazníkovi sjednané služby v kvalitě v místě a čase obvyklém.

8. PŘEDÁNÍ VÝSLEDKŮ SLUŽEB

8.1 Poskytovatel se zavazuje po provedení sjednaných služeb předat zákazníkovi výsledek provedených Služeb následujícím způsobem:

8.1.1 Desky pro vazbu dokumentů včetně vazby – výsledek desek pro vazbu dokumentů včetně vazby se zavazuje poskytovatel předat zákazníkovi za osobní účasti zákazníka ve fyzické podobě v provozovně sjednané ve smlouvě, přičemž okamžikem předání je fyzické převzetí výsledků vazby tištěných dokumentů zákazníkem.

8.1.2 Další typy vazby - výsledek dalšího typu vazby se zavazuje poskytovatel předat zákazníkovi za osobní účasti zákazníka ve fyzické podobě v provozovně sjednané ve smlouvě, přičemž okamžikem předání je fyzické převzetí výsledků vazby tištěných dokumentů zákazníkem.

8.1.3 Tisk elektronických souborů – výsledek tisku elektronických souborů se zavazuje poskytovatel předat zákazníkovi za osobní účasti zákazníka ve fyzické podobě v provozovně sjednané ve smlouvě, přičemž okamžikem předání je fyzické převzetí výsledků tisku elektronických dokumentů zákazníkem.

8.2 Předání (dodání) výsledků poskytnutí Služeb způsoby uvedenými v odstavci 8.1. těchto obchodních podmínek poskytuje poskytovatel zákazníkovi bezplatně. V případě, že se zákazník a poskytovatel dohodnou na jiném způsobu předání, mohou být dodatečně účtovány náklady na tento jiný způsob předání (dodání).

8.3 Nebezpečí škody na výsledku poskytnutí Služeb přechází na zákazníka okamžikem předání výsledku poskytnutí Služeb. Pokud se dostane zákazník do prodlení s převzetím výsledku poskytnutí Služeb (neodebere výsledek poskytnutých Služeb řádně a včas), pak na něj přechází nebezpečí škody na výsledku poskytnutí Služeb ke dni vzniku prodlení s převzetím výsledku poskytnutí Služeb.

8.4 Strany se dohodly, že částečné předání výsledku poskytnutí Služeb je možné. Poskytovatel je oprávněn též dodat výsledek poskytnutých Služeb předčasně.

8.5 V případě, že zákazník nepřevezme výsledek Služeb do jednoho kalendářního roku od termínu vyhotovení, je poskytovatel oprávněn výsledek Služeb zlikvidovat.

9. ZÁRUKA A VADY SLUŽEB

9.1 Při převzetí výsledku poskytnutí Služeb od poskytovatele je zákazník povinen pečlivě s veškerou možnou péčí prohlédnout a zkontrolovat výsledek poskytnutí Služeb, a to následovně:

9.1.1 Výsledek desek pro vazbu dokumentů včetně vazby je zákazník povinen zkontrolovat při předání. Vady výsledku desek pro vazbu dokumentů včetně vazby je zákazník povinen oznámit poskytovateli ihned při předání výsledku desek pro vazbu dokumentů včetně vazby, v opačném případě se výsledek desek pro vazbu dokumentů včetně vazby považuje za bezvadný, přičemž nevytkne-li zákazník vady výsledku desek pro vazbu dokumentů včetně vazby ihned při předání, zanikají veškeré nároky zákazníka z vad výsledku desek pro vazbu dokumentů včetně vazby.

9.1.2 Výsledek dalšího typu vazby je zákazník povinen zkontrolovat při předání. Vady výsledku dalšího typu vazby je zákazník povinen oznámit poskytovateli ihned při předání výsledku dalšího typu vazby, v opačném případě se výsledek dalšího typu vazby považuje za bezvadný, přičemž nevytkne-li zákazník vady výsledku dalšího typu vazby ihned při předání, zanikají veškeré nároky zákazníka z vad výsledku dalšího typu vazby.

9.1.3 Výsledek tisku elektronických souborů je zákazník povinen zkontrolovat při předání. Vady výsledku tisku elektronických souborů, je zákazník povinen oznámit poskytovateli ihned při předání výsledku tisku elektronických souborů, v opačném případě se výsledek tisku elektronických souborů považuje za bezvadný, přičemž nevytkne-li zákazník vady výsledku tisku elektronických souborů ihned při předání, zanikají veškeré nároky zákazníka z vad výsledku tisku elektronických souborů.

9.2 V případě, že zákazník vytkne oprávněně jakoukoliv vadu výsledku poskytnutí Služeb, je poskytovatel oprávněn vytknutou vadu prioritně odstranit opravou nebo úpravou výsledku poskytnutí Služeb. V případě, že odstranění nebo úprava není možná, má zákazník nárok na odstoupení od smlouvy nebo přiměřenou slevu z ceny poskytnutých Služeb.

9.3 Poskytovatel neposkytuje zákazníkovi na Služby záruku ani záruku za jakost.

10. PRÁVO ZÁKAZNÍKA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 Od smlouvy, jejímž předmětem jsou Desky pro vazbu dokumentů včetně vazby, Další typy vazby nebo Tisk elektronických souborů není zákazník oprávněn odstoupit, jelikož při plnění těchto Služeb je výsledek Desek pro vazbu dokumentů včetně vazby, Dalšího typu vazby nebo Tisku elektronických souborů upraven podle přání zákazníka.

11. VYŠŠÍ MOC

11.1 V případě, že v průběhu trvání smlouvy vznikne nezávisle na vůli poskytovatele mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, která dočasně nebo trvale brání poskytovateli ve splnění jeho závazku ze smlouvy, zavazuje se poskytovatel bez zbytečného odkladu informovat o těchto překážkách, jakož i o předpokládané době jejich trvání zákazníka. Nedohodnou-li se zákazník a poskytovatel jinak, je zákazník po doručení výše uvedené informace oprávněn od smlouvy odstoupit.

11.2 Výše uvedenými překážkami se rozumí tzv. okolnosti vyšší moci, tj. zejména stávka, válka, jiné nepokoje podobného charakteru, obchodní, měnová, politická či jiná opatření státu, přírodní pohromy jako např. požár, povodeň, zemětřesení, úder blesku, havárie výrobního zařízení či jeho části a obdobné události vyšší moci, včetně rozhodnutí či pokynu příslušného státního orgánu, které omezí či znemožní plnění smluvních povinností dle smlouvy. V případě, že u poskytovatele nastaly okolnosti vyšší moci, není odpovědný za plnění závazku ze smlouvy ani za vzniklé prodlení, přičemž při trvání nemožnosti plnění poskytovatele z důvodů vyšší moci delším než 5 pracovních dnů, je poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

12. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

12.1 Pokud zákazník nabyde dojmu, že poskytovatel nepostupuje v souladu se zákonem, má jako spotřebitel právo podat stížnost na poskytovatele. Poskytovatel preferuje, aby zákazník nejprve o tomto podezření informoval poskytovatele, aby s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit. Zákazník může podat stížnost u těchto orgánů:

12.1.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

12.1.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

12.1.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

13. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

13.1 Není-li stanoveno jinak, zákazník a poskytovatel vylučují aplikaci následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a poskytovatelem: § 573, § 1740 odst. 3.

OBCHODNÍ PODMÍNKY - REVIZE 02

Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 29. 11. 2018 do dne 19. 6. 2020.
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 DesignBeat s.r.o., IČ: 28951301, DIČ: CZ28951301, se sídlem Mojmírovo náměstí 75/2, Královo Pole, 612 00 Brno, zapsaný v obchodním rejstříku pod spis. zn. C 111513 u Krajského soudu v Brně (dále jen „poskytovatel“), poskytuje zákazníkovi (dále jen „zákazník“) na základě smlouvy uzavřené prostředky dálkové či elektronické komunikace (dále jen „smlouva“) níže specifikované služby.

1.2 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy. Tyto obchodní podmínky se stávají pro poskytovatele a zákazníka závaznými vždy ve znění odsouhlaseném zákazníkem v okamžiku uzavření smlouvy. Zákazník, který uzavře příslušnou smlouvu, přijímá bez výhrad veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek.

2. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

2.1 Poskytovatel poskytuje zákazníkovi dle jeho výběru následující služby (dále jen „Služby“):

2.1.1 Desky pro vazbu dokumentů včetně vazby – tímto se rozumí desky pro pevnou, zákazníkem nerozebiratelnou vazbu dokumentů nebo desky tkanicové pro volné listy, které si zákazník může sám kdykoliv rozvázat.

2.1.1.1 Parametry desek a vazby si volí zákazník sám nebo prostřednictvím osobního kontaktu v provozovně poskytovatele (dále jen "provozovna") v elektronickém poptávkovém rozhraní na webové adrese https://www.vazbic.cz.  

2.1.1.2 Titulní strana desek je zlacena dle vzoru dodaného zákazníkem v elektronické podobě nebo vytvořeného v provozovně a schváleného zákazníkem a následně uloženého do elektronické podoby.

2.1.1.3 U objednávek obsahujících vzor Mendelovy univerzity v Brně je titulní strana zlacena dle vzorů v elektronickém poptávkovém rozhraní na webové adrese https://www.vazbic.cz a je použit font PEPI.

2.1.1.4 U objednávek obsahujících vzor Vysokého učení technického je titulní strana zlacena dle vzorů v elektronickém poptávkovém rozhraní na webové adrese https://www.vazbic.cz a je použit font VAFLE VUT.

2.1.1.5 U objednávek obsahujících vzor jiný, než Mendelovy univerzity v Brně nebo Vysokého učení technického, je titulní strana zlacena dle vzorů v elektronickém poptávkovém rozhraní na webové adrese https://www.vazbic.cz a interních standardů.

2.1.1.6 Chce-li zákazník použít jiný, specifický font, velikost či rozložení znaků, je nutné přiložit do objednávky instalační soubor s fontem a odlišnosti písemně podrobně specifikovat v poznámce v objednávce.

2.1.2 Další typy vazby – tímto se rozumí kroužková vazba, termovazba nebo vazba pomocí nasouvací lišty.

2.1.3 Tisk elektronických souborů – tiskem elektronických souborů se rozumí barevný a černobílý tisk elektronických souborů.

2.1.3.1 Při formátování souboru je nutné, aby zákazník respektoval netisknutelný okraj 4 mm.

2.1.3.2 Poskytovatel vytiskne soubor vždy ve skutečné velikosti 1:1, pokud zákazník nespecifikuje jinak.

2.1.3.3 Poskytovatel doporučuje vložit soubor do objednávky ve formátu PDF, protože při tisku z jiných formátů nelze zaručit 100% tiskový výstup.

2.1.3.4 U objednávek obsahujících požadavek na poskládání výkresů, poskytovatel skládá výkresy na 3 možné formáty - do tkanicových desek (na formát A4 210 x 297 mm) nebo do kapsy na volné listy (na formát "užší" A4 190 x 297 mm) nebo přímo do vazby (pouze výkresy formátu A3 a sklad vypadá tak, že při pohledu shora na otevřenou vazbu je delší strana A3 rozdělena na horní část 190 mm + střední část 105 mm + spodní část 125 mm, přičemž cca 2 cm z této části jsou ve vazbě). Tyto 3 varianty jsou standardem a poskytovatel je použije vždy, pokud zákazník vysloveně nespecifikuje jiný způsob poskládání.

2.2 Volbu služby a její parametry činí zákazník sám nebo prostřednictvím osobního kontaktu v provozovně v elektronickém poptávkovém rozhraní na webové adrese https://www.vazbic.cz.

3. REGISTRACE A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA

3.1 Zákazník, který chce využívat Služeb poskytovatele, se musí zaregistrovat sám nebo prostřednictvím osobního kontaktu v provozovně na webu https://www.vazbic.cz zadáním údajů do registračního formuláře nebo prostřednictvím Facebookového rozhraní. Svou registrací uděluje zákazník provozovateli souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním údajů a to i osobních poskytnutých ze strany zákazníka provozovateli (dále jen „Údaje“). Při nakládání s osobními údaji se poskytovatel řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění i podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

3.2 Správcem údajů (dále jen „správce“) na webu https://www.vazbic.cz je Ing. Zbyněk Dufka, jednatel Poskytovatele. Správce určuje, jak budou údaje zpracovávány a za jakým účelem, jak dlouhou dobu a vybírá případné další zpracovatele, kteří mu se zpracováním budou pomáhat. Správce prohlašuje, že jako správce údajů splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

3.2.1 Bude zpracovávat údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

3.2.2 Plní dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování údajů.

3.2.3 Umožní a bude zákazníka podporovat v uplatňování a plnění jeho práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

3.3 Poskytovatel zpracovává údaje pro účely poskytování služeb, zasílání obchodních sdělení se službami souvisejícími a na základě oprávněného zájmu. Údaje zpracovává na dobu neurčitou. Obchodní sdělení může poskytovatel zasílat zákazníkovi na základě oprávněného zájmu a to jen do doby, než zákazník vysloví nesouhlas nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním údajů pro marketingové a obchodní účely. Pouze na základě souhlasu zákazníka může poskytovatel použít fotografie, videa nebo písemné reference zákazníka na svých stránkách, sociálních sítích a jiných sděleních, a to do doby, než zákazník udělený souhlas odvolá.

3.4 Zákazník je oprávněn kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů zasláním e-mailu obsahujícího odvolání souhlasu na e-mailovou adresu info@vazbic.cz. Jestliže zákazník odvolá svůj souhlas se zpracováním údajů, bude jeho registrace zrušena a údaje vymazány z databáze. Svou registrací uděluje zákazník souhlas se zasíláním novinek na emailovou adresu zadanou při registraci nebo v jeho kontaktních údajích. Tento souhlas se zasíláním novinek může zákazník kdykoliv odvolat zasláním e-mailu obsahujícího odvolání souhlasu na e-mailovou adresu info@vazbic.cz.

3.5 Poskytovatel zaznamenává při procházení webu https://www.vazbic.cz zákazníkem zákazníkovu IP adresu, jak dlouho se na stránce zdrží a ze které stránky přichází. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek považuje poskytovatel za svůj oprávněný zájem, neboť díky tomu může zákazníkovi nabídnout lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě souhlasu zákazníka. Web https://www.vazbic.cz lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů a používání cookies může zákazník na svém počítači zakázat.

3.6 Poskytovatel zpracovává údaje automatizovaným i neautomatizovaným způsobem a to v elektronické i tištěné podobě. Poskytovatel chrání údaje zákazníka v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a udržuje veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení údajů, zejména pak:

3.6.1 Zabezpečený přístup do používaného hardware (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem).

3.6.2 Zabezpečený přístup do používaných e-mailových schránek (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem).

3.6.3 Šifrovanou komunikací na webu https://www.vazbic.cz (platný certifikát https).

3.6.4 Pravidelnou aktualizaci software.

3.7 Poskytovatel je oprávněn údaje poskytnout třetím osobám z důvodu zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které poskytovatel nedokáže zajistit vlastními silami. Dále využívá služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit lépe než poskytovatel a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé platforem Google, Facebook a Instagram. Údaje, které poskytovatel zpracovává, může zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací či se podílejí na chodu podnikání poskytovatele. Jiným subjektům je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností. Spolupracovníci a zpracovatelé, kteří budou zpracovávat údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích a bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s poskytovatelem. Bez souhlasu zákazníka nebudou údaje vydány žádné jiné třetí straně. Poskytovatel zpracovává data výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

3.8 V souvislosti s ochranou osobních údajů plynou zákazníkovi tato práva:

3.8.1 Právo na informace. Toto právo je plněno touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

3.8.2 Právo na přístup. Toto právo umožňuje zákazníkovi kdykoliv vyzvat poskytovatele, aby ve lhůtě 7 dní doložil, jaké údaje zákazníka zpracovává a proč.

3.8.3 Právo na doplnění a změnu údajů. Toto právo může zákazník využít, pokud shledá své údaje neaktuální nebo neúplné.

3.8.4 Právo na omezení zpracování. Toto právo může zákazník využít, pokud se domnívá, že poskytovatel zpracovává nepřesné údaje nebo že provádí zpracování nezákonně, ale zákazník nechce všechny údaje smazat nebo pokud zákazník vznesl námitku proti zpracování. Zákazník může omezit rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

3.8.5 Právo na přenositelnost. Toto právo umožňuje zákazníkovi vzít své údaje a přenést je k někomu jinému. V tomto případě bude poskytovatel postupovat podobně jako při využití práva na přístup.

3.8.6 Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo umožňuje zákazníkovi, aby poskytoval vymazal veškeré jeho údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění tohoto práva si poskytovatel vymezuje lhůtu 21 dní. V některých případech je poskytovatel vázán zákonnou povinností po lhůtu stanovenou zákonem. V takových případech poskytovatel smaže údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

3.9 Pokud zákazník nabyde dojmu, že poskytovatel nezachází s údaji v souladu se zákonem, má právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Poskytovatel preferuje, aby zákazník nejprve o tomto podezření informoval poskytovatele, aby s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

4. OKAMŽIK UZAVŘENÍ SMLOUVY

4.1 Smlouva mezi poskytovatelem a zákazníkem může být uzavřena prostřednictvím dálkové elektronické komunikace přes elektronické objednávkové prostředí na webu https://www.vazbic.cz následujícím způsobem:

4.1.1 Zaregistrovaný zákazník zadá sám nebo prostřednictvím osobního kontaktu v provozovně do elektronického objednávkového prostředí objednávku, ve které zvolí službu a její parametry, před odesláním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Potvrzením objednávky zákazník souhlasí s obchodními podmínkami poskytovatele a objednávka bude v elektronické formě zaslána poskytovateli.

4.1.2 Smlouva mezi zákazníkem a poskytovatelem se uzavírá okamžikem, kdy dojde k potvrzení objednávky zákazníkem a její následné kontrole ze strany poskytovatele. Záznam o kontrole objednávky poskytovatelem je evidován v informačním systému poskytovatele a je pro zákazníka dostupný u dané objednávky po přihlášení k osobnímu profilu zákazníka na stránkách https://www.vazbic.cz. O kontrole objednávky poskytovatelem je zákazník také informován e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zákazníka. Kontrolou objednávky se rozumí, že poskytovatel řádně překontroloval parametry objednávky zákazníka a zároveň odeslal informace o tom, že objednávka zákazníka neobsahuje chyby, je zkontrolovaná a bude zpracována.

4.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo objednávku zákazníka odmítnout. Pro službu Desky pro vazbu dokumentů včetně vazby platí, že pokud nedojde k zaplacení objednávky zákazníkem do 14 dní ode dne odeslání objednávky zákazníka poskytovateli, poskytovatel objednávku zákazníka odmítnul.

4.3 Smlouva uzavřená mezi zákazníkem a poskytovatelem bude uložena u podnikatele. Zákazník nemá k této uložené smlouvě přístup.

4.4 Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

5. CENA ZA SLUŽBY

5.1 Cena za služby je uvedena v ceníku, který je dostupný na webové adrese https://www.vazbic.cz. Zákazník si cenu za objednávané služby dokáže dle ceníku spočítat sám. Celková cena v rámci jedné objednávky je zaokrouhlena na celé koruny nahoru.

5.2 Cena je splatná následujícím způsobem:

5.2.1 Desky pro vazbu dokumentů včetně vazby – okamžikem uzavření smlouvy a předem před započetím s poskytováním služeb.

5.2.2 Další typy vazby - okamžikem uzavření smlouvy.

5.2.3 Tisk elektronických souborů - okamžikem uzavření smlouvy.

5.3 Zákazník může cenu za poskytnutí Služeb uhradit následujícím způsobem:

5.3.1 V hotovosti v provozovně.

5.3.2 Bezhotovostně prostřednictvím online platebních metod.

5.4 Pokud zákazník neuhradí cenu za poskytnutí služeb v termínu platném dle ceníku, bude cena změněna na aktuální cenový tarif dle ceníku.

6. SOUČINNOST

6.1 Pokud se zákazník a poskytovatel nedohodnou jinak, je zákazník před započetím poskytování služeb ze strany poskytovatele povinen předat poskytovateli v elektronické podobě prostřednictvím dálkové elektronické komunikace přes elektronické objednávkové prostředí na webu https://www.vazbic.cz všechny nezbytné podklady, informace a materiály potřebné k poskytování služeb, pokud tak zákazník neučiní ani do 14 dní ode dne uzavření smlouvy, smlouva uplynutím této čtrnáctidenní lhůty zaniká.

6.2 Dále je zákazník i během poskytování služeb povinen řádně spolupracovat s poskytovatelem a na svůj náklad poskytovateli řádně a včas dodávat všechny podklady a informace potřebné k řádnému poskytování služeb dle smlouvy.

7. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

7.1 Na základě smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a zákazníkem se poskytovatel zavazuje provést pro zákazníka Služby sjednané ve smlouvě za podmínek a s parametry sjednanými ve smlouvě.

7.2 Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, pak poskytovatel poskytne zákazníkovi sjednané služby v kvalitě v místě a čase obvyklém.

8. PŘEDÁNÍ VÝSLEDKŮ SLUŽEB

8.1 Poskytovatel se zavazuje po provedení sjednaných služeb předat zákazníkovi výsledek provedených Služeb následujícím způsobem:

8.1.1 Desky pro vazbu dokumentů včetně vazby – výsledek desek pro vazbu dokumentů včetně vazby se zavazuje poskytovatel předat zákazníkovi za osobní účasti zákazníka ve fyzické podobě v provozovně sjednané ve smlouvě, přičemž okamžikem předání je fyzické převzetí výsledků vazby tištěných dokumentů zákazníkem.

8.1.2 Další typy vazby - výsledek dalšího typu vazby se zavazuje poskytovatel předat zákazníkovi za osobní účasti zákazníka ve fyzické podobě v provozovně sjednané ve smlouvě, přičemž okamžikem předání je fyzické převzetí výsledků vazby tištěných dokumentů zákazníkem.

8.1.3 Tisk elektronických souborů – výsledek tisku elektronických souborů se zavazuje poskytovatel předat zákazníkovi za osobní účasti zákazníka ve fyzické podobě v provozovně sjednané ve smlouvě, přičemž okamžikem předání je fyzické převzetí výsledků tisku elektronických dokumentů zákazníkem.

8.2 Předání (dodání) výsledků poskytnutí Služeb způsoby uvedenými v odstavci 8.1. těchto obchodních podmínek poskytuje poskytovatel zákazníkovi bezplatně. V případě, že se zákazník a poskytovatel dohodnou na jiném způsobu předání, mohou být dodatečně účtovány náklady na tento jiný způsob předání (dodání).

8.3 Nebezpečí škody na výsledku poskytnutí Služeb přechází na zákazníka okamžikem předání výsledku poskytnutí Služeb. Pokud se dostane zákazník do prodlení s převzetím výsledku poskytnutí Služeb (neodebere výsledek poskytnutých Služeb řádně a včas), pak na něj přechází nebezpečí škody na výsledku poskytnutí Služeb ke dni vzniku prodlení s převzetím výsledku poskytnutí Služeb.

8.4 Strany se dohodly, že částečné předání výsledku poskytnutí Služeb je možné. Poskytovatel je oprávněn též dodat výsledek poskytnutých Služeb předčasně.

8.5 V případě, že zákazník nepřevezme výsledek Služeb do jednoho kalendářního roku od termínu vyhotovení, je poskytovatel oprávněn výsledek Služeb zlikvidovat.

9. ZÁRUKA A VADY SLUŽEB

9.1 Při převzetí výsledku poskytnutí Služeb od poskytovatele je zákazník povinen pečlivě s veškerou možnou péčí prohlédnout a zkontrolovat výsledek poskytnutí Služeb, a to následovně:

9.1.1 Výsledek desek pro vazbu dokumentů včetně vazby je zákazník povinen zkontrolovat při předání. Vady výsledku desek pro vazbu dokumentů včetně vazby je zákazník povinen oznámit poskytovateli ihned při předání výsledku desek pro vazbu dokumentů včetně vazby, v opačném případě se výsledek desek pro vazbu dokumentů včetně vazby považuje za bezvadný, přičemž nevytkne-li zákazník vady výsledku desek pro vazbu dokumentů včetně vazby ihned při předání, zanikají veškeré nároky zákazníka z vad výsledku desek pro vazbu dokumentů včetně vazby.

9.1.2 Výsledek dalšího typu vazby je zákazník povinen zkontrolovat při předání. Vady výsledku dalšího typu vazby je zákazník povinen oznámit poskytovateli ihned při předání výsledku dalšího typu vazby, v opačném případě se výsledek dalšího typu vazby považuje za bezvadný, přičemž nevytkne-li zákazník vady výsledku dalšího typu vazby ihned při předání, zanikají veškeré nároky zákazníka z vad výsledku dalšího typu vazby.

9.1.3 Výsledek tisku elektronických souborů je zákazník povinen zkontrolovat při předání. Vady výsledku tisku elektronických souborů, je zákazník povinen oznámit poskytovateli ihned při předání výsledku tisku elektronických souborů, v opačném případě se výsledek tisku elektronických souborů považuje za bezvadný, přičemž nevytkne-li zákazník vady výsledku tisku elektronických souborů ihned při předání, zanikají veškeré nároky zákazníka z vad výsledku tisku elektronických souborů.

9.2 V případě, že zákazník vytkne oprávněně jakoukoliv vadu výsledku poskytnutí Služeb, je poskytovatel oprávněn vytknutou vadu prioritně odstranit opravou nebo úpravou výsledku poskytnutí Služeb. V případě, že odstranění nebo úprava není možná, má zákazník nárok na odstoupení od smlouvy nebo přiměřenou slevu z ceny poskytnutých Služeb.

9.3 Poskytovatel neposkytuje zákazníkovi na Služby záruku ani záruku za jakost.

10. PRÁVO ZÁKAZNÍKA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 Od smlouvy, jejímž předmětem jsou Desky pro vazbu dokumentů včetně vazby, Další typy vazby nebo Tisk elektronických souborů není zákazník oprávněn odstoupit, jelikož při plnění těchto Služeb je výsledek Desek pro vazbu dokumentů včetně vazby, Dalšího typu vazby nebo Tisku elektronických souborů upraven podle přání zákazníka.

11. VYŠŠÍ MOC

11.1 V případě, že v průběhu trvání smlouvy vznikne nezávisle na vůli poskytovatele mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, která dočasně nebo trvale brání poskytovateli ve splnění jeho závazku ze smlouvy, zavazuje se poskytovatel bez zbytečného odkladu informovat o těchto překážkách, jakož i o předpokládané době jejich trvání zákazníka. Nedohodnou-li se zákazník a poskytovatel jinak, je zákazník po doručení výše uvedené informace oprávněn od smlouvy odstoupit.

11.2 Výše uvedenými překážkami se rozumí tzv. okolnosti vyšší moci, tj. zejména stávka, válka, jiné nepokoje podobného charakteru, obchodní, měnová, politická či jiná opatření státu, přírodní pohromy jako např. požár, povodeň, zemětřesení, úder blesku, havárie výrobního zařízení či jeho části a obdobné události vyšší moci, včetně rozhodnutí či pokynu příslušného státního orgánu, které omezí či znemožní plnění smluvních povinností dle smlouvy. V případě, že u poskytovatele nastaly okolnosti vyšší moci, není odpovědný za plnění závazku ze smlouvy ani za vzniklé prodlení, přičemž při trvání nemožnosti plnění poskytovatele z důvodů vyšší moci delším než 5 pracovních dnů, je poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

12. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

12.1 Pokud zákazník nabyde dojmu, že poskytovatel nepostupuje v souladu se zákonem, má jako spotřebitel právo podat stížnost na poskytovatele. Poskytovatel preferuje, aby zákazník nejprve o tomto podezření informoval poskytovatele, aby s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit. Zákazník může podat stížnost u těchto orgánů:

12.1.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

12.1.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

12.1.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

13. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

13.1 Není-li stanoveno jinak, zákazník a poskytovatel vylučují aplikaci následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a poskytovatelem: § 573, § 1740 odst. 3.

13.2 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 29. 11. 2018.

OBCHODNÍ PODMÍNKY - REVIZE 01

Níže uvedené obchodní podmínky byly platné a účinné ode dne 1. 1. 2015 do dne 28. 11. 2018.
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Ing. Zbyněk Dufka, IČ: 05737931, DIČ: CZ8503255079, neplátce DPH, se sídlem Brno - Černá Pole, Mathonova 882/13, PSČ 613 00, podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku Živnostenským úřadem města Brna pod sp. zn. ZU/MMB/0036336/2017 (dále jen „poskytovatel“) poskytuje zákazníkovi, který je (dále jen „zákazník“) na základě smlouvy uzavřené prostředky dálkové či elektronické komunikace (dále jen „smlouva“) níže specifikované služby.
1.2 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy. Tyto obchodní podmínky se stávají pro poskytovatele a zákazníka závaznými vždy ve znění odsouhlaseném zákazníkem v okamžiku uzavření smlouvy. Zákazník, který uzavře příslušnou smlouvu, přijímá bez výhrad veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek.

2. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

2.1 Poskytovatel poskytuje zákazníkovi dle jeho výběru následující služby (dále jen „Služby“):
a) Vazbu tištěných dokumentů – vazbou tištěných dokumentů se rozumí vazba tištěných dokumentů způsobem pevné nerozebiratelné vazby do desek nebo vazby do desek s tkanicemi. Způsob vazby si volí zákazník sám v elektronickém poptávkovém rozhraní na webové adrese http://www.vazbic.cz. Titulní strana desek je obvykle zlacena motivem dodaným zákazníkem v elektronické nebo písemné podobě.
b) Tisk elektronických dokumentů – tiskem elektronických dokumentů se rozumí barevný a černobílý tisk elektronických dokumentů.
2.2 Volbu služby činí zákazník přes elektronické poptávkové rozhraní na webové adrese http://www.vazbic.cz.

3. REGISTRACE ZÁKAZNÍKA

3.1 Zákazník, který chce využívat Služeb poskytovatele se musí zaregistrovat na webu http://www.vazbic.cz zadáním údajů do registračního formuláře nebo prostřednictvím Facebookového rozhraní. Svou registrací uděluje zákazník provozovateli souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním údajů a to i osobních poskytnutých ze strany zákazníka provozovateli (dále jen „Údaje“). Při nakládání s osobními údaji se poskytovatel řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
3.2 Poskytnuté Údaje nebudou poskytovány třetím osobám. Zákazník je oprávněn kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním Údajů. Jestliže zákazník odvolá svůj souhlas se zpracováním Údajů, bude jeho registrace zrušena a Údaje vymazány z databáze.
3.3 Svou registrací uděluje zákazník souhlas se zasíláním novinek na emailovou adresu zadanou při registraci nebo v jeho kontaktních údajích. Tento souhlas se zasíláním novinek může zákazník kdykoliv odvolat zasláním emailu obsahujícím odvolání souhlasu na emailovou adresu info@vazbic.cz.

4. OKAMŽIK UZAVŘENÍ SMLOUVY

4.1 Smlouva mezi poskytovatelem a zákazníkem může být uzavřena prostřednictvím dálkové elektronické komunikace přes elektronické objednávkové prostředí na webu http://www.vazbic.cz následujícím způsobem:
a) Zaregistrovaný zákazník zadá do elektronického objednávkového prostředí objednávku, ve které zvolí službu a její parametry, před odesláním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Potvrzením objednávky zákazník souhlasí s obchodními podmínkami poskytovatele a objednávka bude v elektronické formě zaslána poskytovateli.
b) Smlouva mezi zákazníkem a poskytovatelem se uzavírá okamžikem, kdy dojde k potvrzení objednávky zákazníkem a její následné kontrole ze strany poskytovatele. Záznam o kontrole objednávky poskytovatelem je evidován v informačním systému poskytovatele a je pro zákazníka dostupný u dané objednávky po přihlášení k osobnímu profilu zákazníka na stránkách www.vazbic.cz. O kontrole objednávky poskytovatelem je zákazník také informován e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zákazníka. Kontrolou objednávky se rozumí, že poskytovatel řádně překontroloval parametry objednávky zákazníka a zároveň odeslal informace o tom, že objednávka zákazníka neobsahuje chyby, je zkontrolovaná a bude zpracována.
4.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo objednávku zákazníka odmítnout. Pro službu Vazba tištěných dokumentů platí, že pokud nedojde k zaplacení objednávky zákazníkem do 14 dní ode dne odeslání objednávky zákazníka poskytovateli, platí, že poskytovatel objednávku zákazníka odmítnul.
4.3 Smlouva uzavřená mezi zákazníkem a poskytovatelem bude uložena u podnikatele. Zákazník nemá k této uložené smlouvě přístup.
4.4 Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

5. CENA ZA SLUŽBY

5.1 Cena za služby je uvedena v ceníku, který je dostupný na webové adrese https://www.vazbic.cz. Zákazník si cenu za objednávané služby dokáže dle ceníku spočítat sám.
5.2 Cena je splatná předem před započetím s poskytováním služeb, poté co poskytovatel informuje zákazníka, že došlo ke kontrole objednávky.
5.3 Zákazník může cenu za poskytnutí Služeb uhradit následujícím způsobem:
a) V hotovosti v provozovnách poskytovatele uveřejněných na adrese https://www.vazbic.cz
b) Bezhotovostně prostřednictvím platebního systému
c) Bezhotovostně platební kartou
5.4 Pokud zákazník neuhradí cenu za poskytnutí služeb ani do 14 dní ode dne uzavření smlouvy, smlouva uplynutím této čtrnáctidenní lhůty zaniká. V případě, že je mezi poskytovatelem a zákazníkem sjednána doba k dodání výsledku poskytnutí Služeb, počíná tato doba běžet až v okamžiku provedení platby za objednané služby zákazníkem nebo bude na základě souhlasu zákazníka cena změněna na aktuální cenový tarif dle ceníku.

6. SOUČINNOST

6.1 Pokud se zákazník a poskytovatel nedohodnou jinak, je zák

6.2 Dále je zákazník i během poskytování služeb povinen řádně spolupracovat s poskytovatelem a na svůj náklad poskytovateli řádně a včas dodávat všechny podklady a informace potřebné k řádnému poskytování služeb dle smlouvy.

7. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

7.1 Na základě smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a zákazníkem se poskytovatel zavazuje provést pro zákazníka Služby sjednané ve smlouvě za podmínek a s parametry sjednanými ve smlouvě.
7.2 Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, pak poskytovatel poskytne zákazníkovi sjednané služby v kvalitě v místě a čase obvyklé.

8. PŘEDÁNÍ VÝSLEDKŮ SLUŽEB

8.1 Poskytovatel se zavazuje po provedení sjednaných služeb předat zákazníkovi výsledek provedených Služeb následujícím způsobem:
a) Vazba tištěných dokumentů – výsledek vazby tištěných dokumentů se zavazuje poskytovatel předat zákazníkovi za osobní účasti zákazníka ve fyzické podobě v provozovně poskytovatele sjednané ve smlouvě, přičemž okamžikem předání je fyzické převzetí výsledků vazby tištěných dokumentů zákazníkem.
b) Tisk elektronických dokumentů – výsledek tisku elektronických dokumentů se zavazuje poskytovatel předat zákazníkovi za osobní účasti zákazníka ve fyzické podobě v provozovně poskytovatele sjednané ve smlouvě, přičemž okamžikem předání je fyzické převzetí výsledků tisku elektronických dokumentů zákazníkem.
8.2 Předání (dodání) výsledků poskytnutí Služeb způsoby uvedenými v odstavci 8.1. těchto obchodních podmínek poskytuje poskytovatel zákazníkovi bezplatně. V případě, že se zákazník a poskytovatel dohodnou na jiném způsobu předání, mohou být dodatečně účtovány náklady na tento jiný způsob předání (dodání).
8.3 Nebezpečí škody na výsledku poskytnutí Služeb přechází na zákazníka okamžikem předání výsledku poskytnutí Služeb. Pokud se dostane zákazník do prodlení s převzetím výsledku poskytnutí Služeb (neodebere výsledek poskytnutých Služeb řádně a včas), pak na něj přechází nebezpečí škody na výsledku poskytnutí Služeb ke dni vzniku prodlení s převzetím výsledku poskytnutí Služeb.
8.4 Strany se dohodly, že částečné předání výsledku poskytnutí Služeb je možné. Poskytovatel je oprávněn též dodat výsledek poskytnutých Služeb předčasně.

9. ZÁRUKA A VADY SLUŽEB

9.1 Při převzetí výsledku poskytnutí Služeb od poskytovatele je zákazník povinen pečlivě s veškerou možnou péčí prohlédnout a zkontrolovat výsledek poskytnutí Služeb, a to následovně:
a) výsledek vazby tištěných dokumentů je zákazník povinen zkontrolovat při předání. Vady výsledku vazby tištěných dokumentů, je zákazník povinen oznámit poskytovateli ihned při předání výsledku vazby tištěných dokumentů, v opačném případě se výsledek vazby tištěných dokumentů považuje za bezvadný, přičemž nevytkne-li zákazník vady výsledku vazby tištěných dokumentů ihned při předání, zanikají veškeré nároky zákazníka z vad výsledku vazby tištěných dokumentů;
b) výsledek tisku elektronických dokumentů je zákazník povinen zkontrolovat při předání. Vady výsledku tisku elektronických dokumentů, je zákazník povinen oznámit poskytovateli ihned při předání výsledku tisku elektronických dokumentů, v opačném případě se výsledek tisku elektronických dokumentů považuje za bezvadný, přičemž nevytkne-li zákazník vady výsledku tisku elektronických dokumentů ihned při předání, zanikají veškeré nároky zákazníka z vad výsledku tisku elektronických dokumentů.
9.2 V případě, že zákazník vytkne oprávněně jakoukoliv vadu výsledku poskytnutí Služeb, je poskytovatel oprávněn vytknutou vadu prioritně odstranit opravou nebo úpravou výsledku poskytnutí Služeb. V případě, že odstranění nebo úprava není možná, má zákazník nárok na odstoupení od smlouvy nebo přiměřenou slevu z ceny poskytnutých Služeb.
9.3 Poskytovatel neposkytuje zákazníkovi na Služby záruku ani záruku za jakost.

10. PRÁVO ZÁKAZNÍKA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 Od smlouvy, jejímž předmětem je tisk elektronických dokumentů a vazba tištěných dokumentů není zákazník oprávněn odstoupit, jelikož při plnění těchto Služeb je výsledek tisku elektronických dokumentů a výsledek vazby tištěných dokumentů upraven podle přání zákazníka.

11. VYŠŠÍ MOC

11.1 V případě, že v průběhu trvání smlouvy vznikne nezávisle na vůli poskytovatele mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, která dočasně nebo trvale brání poskytovateli ve splnění jeho závazku ze smlouvy, zavazuje se poskytovatel bez zbytečného odkladu informovat o těchto překážkách, jakož i o předpokládané době jejich trvání zákazníka. Nedohodnou-li se zákazník a poskytovatel jinak, je zákazník po doručení výše uvedené informace oprávněn od smlouvy odstoupit.
11.2 Výše uvedenými překážkami se rozumí tzv. okolnosti vyšší moci, tj. zejména stávka, válka, jiné nepokoje podobného charakteru, obchodní, měnová, politická či jiná opatření státu, přírodní pohromy jako např. požár, povodeň, zemětřesení, úder blesku, havárie výrobního zařízení či jeho části a obdobné události vyšší moci, včetně rozhodnutí či pokynu příslušného státního orgánu, které omezí či znemožní plnění smluvních povinností dle smlouvy. V případě, že u poskytovatele nastaly okolnosti vyšší moci, není odpovědný za plnění závazku ze smlouvy ani za vzniklé prodlení, přičemž při trvání nemožnosti plnění poskytovatele z důvodů vyšší moci delším než 5 pracovních dnů, je poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

12. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

12.1 Není-li stanoveno jinak, zákazník a poskytovatel vylučují aplikaci následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a poskytovatelem: § 573, § 1740 odst. 3.
12.2 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. 1. 2015.


Rozdáváš lajky?
Very social much Facebook?
Dej lajk i Vazbičovi!

Vazbič ti za odměnu zaspamuje feed

užitečnými tipy pro psaní diplomky.

Dej lajk Vazbičovi