Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 DesignBeat s.r.o., IČ: 28951301, DIČ: CZ28951301, se sídlem Neumannova 1453/28, Praha 5, 15600 zapsaný v obchodním rejstříku pod spis. zn. C 155339 u Městského soudu v Praze (dále jen „poskytovatel“) poskytuje zákazníkovi, který je (dále jen „zákazník“) na základě smlouvy uzavřené prostředky dálkové či elektronické komunikace (dále jen „smlouva“) níže specifikované služby.
1.2 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy. Tyto obchodní podmínky se stávají pro poskytovatele a zákazníka závaznými vždy ve znění odsouhlaseném zákazníkem v okamžiku uzavření smlouvy. Zákazník, který uzavře příslušnou smlouvu, přijímá bez výhrad veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek.

2. POSKYTOVANÉ SLUŽBY
2.1 Poskytovatel poskytuje zákazníkovi dle jeho výběru následující služby (dále jen „Služby“):
a) Vazbu tištěných dokumentů – vazbou tištěných dokumentů se rozumí vazba tištěných dokumentů způsobem pevné nerozebiratelné vazby do desek nebo vazby do desek s tkanicemi. Způsob vazby si volí zákazník sám v elektronickém poptávkovém rozhraní na webové adrese https://www.vazbic.cz. Titulní strana desek je zlacena motivem dodaným zákazníkem v elektronické nebo písemné podobě. U objednávek obsahující vzor Mendelovy univerzity v Brně je titulní strana zlacena dle vzorů v elektronickém poptávkovém rozhraní na webové adrese https://www.vazbic.cz a je použit font PEPI. U objednávek obsahující vzor Vysokého učení technického je titulní strana zlacena dle vzorů v elektronickém poptávkovém rozhraní na webové adrese https://www.vazbic.cz a je použit font VAFLE VUT. Chce-li zákazník použít jiný font, velikost či rozložení, je nutné přiložit do objednávky instalační soubor s fontem a odlišnosti písemně specifikovat v poznámce v objednávce.
b) Tisk elektronických dokumentů – tiskem elektronických dokumentů se rozumí barevný a černobílý tisk elektronických dokumentů.
2.2 Volbu služby činí zákazník přes elektronické poptávkové rozhraní na webové adrese https://www.vazbic.cz.

3. REGISTRACE ZÁKAZNÍKA
3.1 Zákazník, který chce využívat Služeb poskytovatele se musí zaregistrovat na webu http://www.vazbic.cz zadáním údajů do registračního formuláře nebo prostřednictvím Facebookového rozhraní. Svou registrací uděluje zákazník provozovateli souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním údajů a to i osobních poskytnutých ze strany zákazníka provozovateli (dále jen „Údaje“). Při nakládání s osobními údaji se poskytovatel řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
3.2 Poskytnuté Údaje nebudou poskytovány třetím osobám. Zákazník je oprávněn kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním Údajů. Jestliže zákazník odvolá svůj souhlas se zpracováním Údajů, bude jeho registrace zrušena a Údaje vymazány z databáze.
3.3 Svou registrací uděluje zákazník souhlas se zasíláním novinek na emailovou adresu zadanou při registraci nebo v jeho kontaktních údajích. Tento souhlas se zasíláním novinek může zákazník kdykoliv odvolat zasláním emailu obsahujícím odvolání souhlasu na emailovou adresu info@vazbic.cz.

4. OKAMŽIK UZAVŘENÍ SMLOUVY
4.1 Smlouva mezi poskytovatelem a zákazníkem může být uzavřena prostřednictvím dálkové elektronické komunikace přes elektronické objednávkové prostředí na webu http://www.vazbic.cz následujícím způsobem:
a) Zaregistrovaný zákazník zadá do elektronického objednávkového prostředí objednávku, ve které zvolí službu a její parametry, před odesláním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Potvrzením objednávky zákazník souhlasí s obchodními podmínkami poskytovatele a objednávka bude v elektronické formě zaslána poskytovateli. 
b) Smlouva mezi zákazníkem a poskytovatelem se uzavírá okamžikem, kdy dojde k potvrzení objednávky zákazníkem a její následné kontrole ze strany poskytovatele. Záznam o kontrole objednávky poskytovatelem je evidován v informačním systému poskytovatele a je pro zákazníka dostupný u dané objednávky po přihlášení k osobnímu profilu zákazníka na stránkách www.vazbic.cz. O kontrole objednávky poskytovatelem je zákazník také informován e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zákazníka. Kontrolou objednávky se rozumí, že poskytovatel řádně překontroloval parametry objednávky zákazníka a zároveň odeslal informace o tom, že objednávka zákazníka neobsahuje chyby, je zkontrolovaná a bude zpracována.
4.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo objednávku zákazníka odmítnout. Pro službu Vazba tištěných dokumentů platí, že pokud nedojde k zaplacení objednávky zákazníkem do 14 dní ode dne odeslání objednávky zákazníka poskytovateli, platí, že poskytovatel objednávku zákazníka odmítnul.
4.3 Smlouva uzavřená mezi zákazníkem a poskytovatelem bude uložena u podnikatele. Zákazník nemá k této uložené smlouvě přístup.
4.4 Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

5. CENA ZA SLUŽBY
5.1 Cena za služby je uvedena v ceníku, který je dostupný na webové adrese https://www.vazbic.cz. Zákazník si cenu za objednávané služby dokáže dle ceníku spočítat sám. Celková cena v rámci jedné objednávky je zaokrouhlena na celé koruny nahoru.
5.2 Cena je splatná následujícím způsobem:
a) Vazba tištěných dokumentů – okamžikem uzavření smlouvy a předem před započetím s poskytováním služeb.
b) Tisk elektronických dokumentů - okamžikem uzavření smlouvy.
5.3 Zákazník může cenu za poskytnutí Služeb uhradit následujícím způsobem:
a) V hotovosti v provozovnách poskytovatele uveřejněných na adrese https://www.vazbic.cz
b) Bezhotovostně prostřednictvím platebního systému
c) Bezhotovostně platební kartou
5.4 Pokud zákazník neuhradí cenu za poskytnutí služeb v termínu platném dle ceníku, bude cena změněna na aktuální cenový tarif dle ceníku.

6. SOUČINNOST
6.1 Pokud se zákazník a poskytovatel nedohodnou jinak, je zákazník před započetím poskytování služeb ze strany poskytovatele povinen předat poskytovateli v elektronické podobě prostřednictvím dálkové elektronické komunikace přes elektronické objednávkové prostředí na webu http://www.vazbic.cz všechny nezbytné podklady, informace a materiály potřebné k poskytování služeb, pokud tak zákazník neučiní ani do 14 dní ode dne uzavření smlouvy, smlouva uplynutím této čtrnáctidenní lhůty zaniká.
6.2 Dále je zákazník i během poskytování služeb povinen řádně spolupracovat s poskytovatelem a na svůj náklad poskytovateli řádně a včas dodávat všechny podklady a informace potřebné k řádnému poskytování služeb dle smlouvy.

7. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
7.1 Na základě smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a zákazníkem se poskytovatel zavazuje provést pro zákazníka Služby sjednané ve smlouvě za podmínek a s parametry sjednanými ve smlouvě.
7.2 Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, pak poskytovatel poskytne zákazníkovi sjednané služby v kvalitě v místě a čase obvyklé.

8. PŘEDÁNÍ VÝSLEDKŮ SLUŽEB
8.1 Poskytovatel se zavazuje po provedení sjednaných služeb předat zákazníkovi výsledek provedených Služeb následujícím způsobem:
a) Vazba tištěných dokumentů – výsledek vazby tištěných dokumentů se zavazuje poskytovatel předat zákazníkovi za osobní účasti zákazníka ve fyzické podobě v provozovně poskytovatele sjednané ve smlouvě, přičemž okamžikem předání je fyzické převzetí výsledků vazby tištěných dokumentů zákazníkem.
b) Tisk elektronických dokumentů – výsledek tisku elektronických dokumentů se zavazuje poskytovatel předat zákazníkovi za osobní účasti zákazníka ve fyzické podobě v provozovně poskytovatele sjednané ve smlouvě, přičemž okamžikem předání je fyzické převzetí výsledků tisku elektronických dokumentů zákazníkem.
8.2 Předání (dodání) výsledků poskytnutí Služeb způsoby uvedenými v odstavci 8.1. těchto obchodních podmínek poskytuje poskytovatel zákazníkovi bezplatně. V případě, že se zákazník a poskytovatel dohodnou na jiném způsobu předání, mohou být dodatečně účtovány náklady na tento jiný způsob předání (dodání).
8.3 Nebezpečí škody na výsledku poskytnutí Služeb přechází na zákazníka okamžikem předání výsledku poskytnutí Služeb. Pokud se dostane zákazník do prodlení s převzetím výsledku poskytnutí Služeb (neodebere výsledek poskytnutých Služeb řádně a včas), pak na něj přechází nebezpečí škody na výsledku poskytnutí Služeb ke dni vzniku prodlení s převzetím výsledku poskytnutí Služeb.
8.4 Strany se dohodly, že částečné předání výsledku poskytnutí Služeb je možné. Poskytovatel je oprávněn též dodat výsledek poskytnutých Služeb předčasně.

9. ZÁRUKA A VADY SLUŽEB
9.1 Při převzetí výsledku poskytnutí Služeb od poskytovatele je zákazník povinen pečlivě s veškerou možnou péčí prohlédnout a zkontrolovat výsledek poskytnutí Služeb, a to následovně:
a) výsledek vazby tištěných dokumentů je zákazník povinen zkontrolovat při předání. Vady výsledku vazby tištěných dokumentů, je zákazník povinen oznámit poskytovateli ihned při předání výsledku vazby tištěných dokumentů, v opačném případě se výsledek vazby tištěných dokumentů považuje za bezvadný, přičemž nevytkne-li zákazník vady výsledku vazby tištěných dokumentů ihned při předání, zanikají veškeré nároky zákazníka z vad výsledku vazby tištěných dokumentů;
b) výsledek tisku elektronických dokumentů je zákazník povinen zkontrolovat při předání. Vady výsledku tisku elektronických dokumentů, je zákazník povinen oznámit poskytovateli ihned při předání výsledku tisku elektronických dokumentů, v opačném případě se výsledek tisku elektronických dokumentů považuje za bezvadný, přičemž nevytkne-li zákazník vady výsledku tisku elektronických dokumentů ihned při předání, zanikají veškeré nároky zákazníka z vad výsledku tisku elektronických dokumentů.
9.2 V případě, že zákazník vytkne oprávněně jakoukoliv vadu výsledku poskytnutí Služeb, je poskytovatel oprávněn vytknutou vadu prioritně odstranit opravou nebo úpravou výsledku poskytnutí Služeb. V případě, že odstranění nebo úprava není možná, má zákazník nárok na odstoupení od smlouvy nebo přiměřenou slevu z ceny poskytnutých Služeb.
9.3 Poskytovatel neposkytuje zákazníkovi na Služby záruku ani záruku za jakost.

10. PRÁVO ZÁKAZNÍKA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
10.1 Od smlouvy, jejímž předmětem je tisk elektronických dokumentů a vazba tištěných dokumentů není zákazník oprávněn odstoupit, jelikož při plnění těchto Služeb je výsledek tisku elektronických dokumentů a výsledek vazby tištěných dokumentů upraven podle přání zákazníka.

11. VYŠŠÍ MOC
11.1 V případě, že v průběhu trvání smlouvy vznikne nezávisle na vůli poskytovatele mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, která dočasně nebo trvale brání poskytovateli ve splnění jeho závazku ze smlouvy, zavazuje se poskytovatel bez zbytečného odkladu informovat o těchto překážkách, jakož i o předpokládané době jejich trvání zákazníka. Nedohodnou-li se zákazník a poskytovatel jinak, je zákazník po doručení výše uvedené informace oprávněn od smlouvy odstoupit.
11.2 Výše uvedenými překážkami se rozumí tzv. okolnosti vyšší moci, tj. zejména stávka, válka, jiné nepokoje podobného charakteru, obchodní, měnová, politická či jiná opatření státu, přírodní pohromy jako např. požár, povodeň, zemětřesení, úder blesku, havárie výrobního zařízení či jeho části a obdobné události vyšší moci, včetně rozhodnutí či pokynu příslušného státního orgánu, které omezí či znemožní plnění smluvních povinností dle smlouvy. V případě, že u poskytovatele nastaly okolnosti vyšší moci, není odpovědný za plnění závazku ze smlouvy ani za vzniklé prodlení, přičemž při trvání nemožnosti plnění poskytovatele z důvodů vyšší moci delším než 5 pracovních dnů, je poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

12. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
12.1 Není-li stanoveno jinak, zákazník a poskytovatel vylučují aplikaci následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a poskytovatelem: § 573, § 1740 odst. 3.
12.2 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 29. 11. 2018.


Udělal jsi diplomku, nebo bakalářku?
Tak to jsi nabouchanej!

Ukaž všem v okolí, že nejsi žádná máčka. Řekni si o triko Vazbiče.

Máme i pro holky!

Objednat triko